0.1 I henhold til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er:

1.1 at muliggøre bebyggelse med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

1.2 at muliggøre opførelse af en dagligvarebutik

1.3 at sikre de landskabelige og rekreative værdier i området

1.4 at nytænke det tidligere vådområde​

2.1 Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 27av, 27ax, 27a, 27ay, 27bc, 27bf, 27bg, 27bi, 27bk, 27bl, 27bd, 27bc, 27bb, 27ba, 27aø, 27aæ, 27az
Tuse By, Tuse samt alle matrikler der efter d. 1. april 2016 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone og skal forblive i byzone

3.1 Lokalplanen opdeles i 3 delområder, som vist på kortbilag 6

3.2 Delområde A udlægges til butiksformål med mulighed for etablering af dagligvarebutik med tilhørende parkering.

3.3 Delområde B udlægges til boligformål og fælleshus.

3.4 Delområde C udlægges til boligformål, parkering og jordbrugsformål. I tilknytning til produktionslokaler kan der etableres butik til salg af egne produkter.

4.1 I delområde A skal udstykning ske efter lokalplanens principper som vist på kortbilag 5.

4.2 I delområde B skal udstykning ske efter lokalplanens principper som vist på kortbilag 5. Åben –lav (parcelhusgrunde)
skal være minimum 700 m2. Tæt – lav (rækkehusgrunde) skal være minimum 200 m2.

4.3 Delområde C kan ikke udstykkes yderligere bortset fra et mindre areal til vej og parkering for delområde B

5.1 I delområde A må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30, og der kan maksimalt opføres 1000 m2 detailhandelsareal.

5.2 Dagligvarebutik i delområde A skal opføres inden for byggezone vist på kortbilag 5. Mindre bygninger til kundevogne o. lign. kan opføres udenfor byggefeltet. Støjdæmpende foranstaltninger kan ligeledes opføres udenfor byggezone jf. § 8.6.

5.3 I delområde B må bebyggelsesprocenten på hver enkelt ejendom ikke overstige 30 for åben-lav (parcelhusgrunde) og 40 for tæt-lav (rækkehusgrunde).

5.4 I delområde C må butik til salg af egne produkter ikke overstige 50m2 jf. § 3.4

5.5 Åben-lav (parcelhuse) må højst opføres i 1 1/2 etage. Tæt-lav (rækkehuse) må højst opføres i 1 etage.

5.6 Bygninghøjden må ikke overstige 8,5 meter målt fra færdigt terræn.

5.7 For delområde B gælder, at huse ved deres udformning og placering skal tilpasses det naturlige terræn, så støttemure og høje sokler undgås. Sokkelhøjden må ikke overstige 0,25 meter over færdigt terræn og skal derfor aftrappes i forhold til eventuelt skrånende terræn mod boligveje/torve. Se § 8.1 vedrørende terrænregulering.

5.8 Åben-lav bebyggelse skal placeres maksimum 5 m fra vejskel. Garager, carporte og mindre bygninger er undtaget denne bestemmelse.

5.9 Der kan opføres et fælleshus på en ydergrund i princippet som vist på kortbilag 5.

6.1 Bygningernes facader skal fremstå i blanke, pudsede eller filtsede teglsten eller teglligende materialer. Dele af facaderne må etableres som lette facader i træ/alu/beton. Farverne skal være grå eller jordfarver.

6.2 Tage skal udføres med en taghældning på mellem 25 og 50 grader. Tage med ensidig taghældning må maksimum have en taghældning på 30 grader. Dagligvarebutikken i delområde A kan etableres med fladt tag.

6.3 Solceller og solfangere skal oplægges på eller integreres i tagflader i rektangulære felter. Ophængning eller integreringen af solceller og solfangere må ikke ske på facader.

6.4 Tage på parcelhuse skal udføres i tegl, betontagsten eller skifereternit. Tage på rækkehuse skal udføres i tegl, betontagsten, skifereternit eller tagpap. Farverne skal være grå, sorte, brune eller røde.

6.5 Solceller og solfangere skal være antirefleksbehandlede.

6.6 For boligejendomme gælder, at vinduer og døre skal udføres i træ og/eller aluminium.

6.7 Mindre bygninger såsom carporte og udhuse skal opføres i tegl eller træ. Tagbeklædningen kan dog desuden opføres i ikke reflekterende zinkmaterialer eller pvc. Kundevognsskjul o. lign. i delområde A er undtaget denne bestemmelse.

6.8 Carporte, garager og udhuse skal placeres minimum 0,5 meter fra skel.

6.9 I delområder B og C må der, udover skiltning i form af almindeligt navne- og nummerskilt og lignende, kun etableres autoriseret vejmærkning.

6.10 I delområde A må der opsættes 2 facadeskilte med butikkens navn/logo med en maksimal størrelse på 0,75 x 5 meter. Skiltning på bygningen skal ske på den lodrette facade og ikke i skæring mellem tag og facade.

6.11 I delområde A må der opstilles 1 stander(pylon) med butikkens navn/logo i en afstand fra vejskel på min 0,5 meter. Standeren (pylonen) må maksimalt have en højde på 3 meter.

6.12 I delområde A må der opstilles maksimalt 3 flagstænger. Flagstængerne skal opstilles på linje eller i en gruppe.

Veje

7.1 Vejadgang til området skal ske dels fra Butterupvej, dels fra Tuse Byvej og udlægges i princippet som vist på kortbilag 5.

7.2 Adgangsvejen A-A skal fungere som indkørsel til dagligvarebutik og en række boliger. Adgangsvejen A-A udlægges i en bredde på 8 meter og anlægges med en kørebanebredde på 6 meter. Belægningen skal være asfalt.

7.3 Adgangsvejen B-B skal kunne fungere som adgangsvej til de sydøstlige boliger. Adgangsvejen B-B udlægges i en bredde på 8 meter; heraf 5,5 meter kørebane, 2,0 meter fortov i den ene side og 0,5 meter rabat. Belægning til kørebane og fortov skal være asfalt.

7.4 Boligvejene i de enkelte boliggrupper skal udlægges som torve med plads til ophold og med en bredde på minimum 7 meter på de smalleste steder. Kørearealerne skal anlægges med asfalt eller belægningssten i en bredde på minimum 5 meter eller 2 gange 2,5 meter på hver side af et midterareal.

7.5 Der skal i tilknytning til stamveje og boligveje etableres vendepladser, der er dimensioneret for flytte- og renovationsvogne.

7.6 Veje og torve udlægges som private fællesveje.
Stier

7.7 Stien C-C udlægges og anlægges som privat fællessti i princippet som vist på kortbilag 5. Stien udlægges i en bredde på 4 meter med fast belægning i 2,5 meters bredde.
Parkering

7.8 Parkering til åben-lav boliger skal ske på egen grund. Der skal anlægges to p-pladser pr. bolig.

7.9 Der må ved åben-lav boliger kun etableres en overkørsel (indkørsel) i en maksimal bredde pr. grund på 5 meter.

7.10 Parkering til tæt-lav boliger skal ske på fælles parkeringspladser. Der skal anlægges 1,5 p-pladser pr. bolig.

7.11 Der skal anlægges 1 parkeringsplads pr. 25 m2 etageareal til dagligvarebutikken.

7.12 Der skal anlægges 15 parkeringspladser ved opførsel af et fælleshus. Parkeringspladserne skal anlægges med græsarmering

8.1 De eksisterende terrænforhold skal i videst muligt omfang respekteres. I forhold til det terræn, som fremgår af kortbilag 8 eller en eventuel nyopmåling af det eksisterende terræn inden byggemodning, må der kun foretages terrænreguleringer på +/- 0,5 meter og ikke nærmere naboskel end 1 meter. Dog kan det tidligere vådområde terrænreguleres med henblik på anlæg af de i § 8.4 nævnte søer og grøfter, men således at der opnås en naturlig sammenhæng med de øvrige friarealer. Herudover kan der kun godkendes yderligere meget begrænsede terrænreguleringer. Delområde A er undtaget denne bestemmelse.

8.2 Friarealer og legepladser skal anlægges efter principperne vist på kortbilag 7.

8.3 nye træer som vist på kortbilag 7, skal bestå af stedstypiske træer og buske som sargentæble, tjørn, buskroser, hassel o.lign.

8.4 det tidligere vådområde anlægges med lavvandede søer, der forbindes med åbne grøfter. Søerne anlægges med forskellig størrelse og vandstand og
udformes med lave skråninger (ca. 1:6)

8.5 For delområde B gælder, at der skal etableres hæk eller levende hegn i naboskel i en højde på 1,8 meter. Der kan suppleres med et let trådhegn på indvendig side med højst samme højde som hæk eller levende hegn. Hækkene må ikke brydes af carporte, garager, udhuse og lignende. Hegn i skel mod fælles friareal må have en højde på maks 1,1 meter.

8.6 For delområde A gælder, at der skal etableres hegn efter princip vist på kortbilag 7. Hegnet skal have en højde på 1.8 m og have en afskærmende og støjdæmpende effekt. Hegnet kan fremstå i faste materialer suppleret med beplantning. Der kan udover det anviste hegn på korbilag 7, etableres yderligere afskærmende og støjdæmpende foranstaltninger.

8.7 Bevaringsværdig beplantning som vist på kortbilag 7 må ikke fjernes uden byrådets tilladelse.

8.8 Mod autoværkstedet skal eventuel støjdæmpning, f.eks. i form af en støjskærm, placeres som vist på kortbilag 7, jf. § 12.10.

8.9 I delområde C kan der i forbindelse med driften af jordbrugsområdet plantes på det på kortbilag 7 viste område.

9.1 Området skal tilsluttes kollektiv vandforsyning iht. den til enhver tid gældende vandforsyningsplan.

9.2 Området skal tilsluttes kollektiv kloak iht. den til enhver tid gældende spildevandsplan.

9.3 Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur. Transformerstationer skal indpasses i området under hensyntagen til, at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse.

9.4 Affaldsbeholdere i forbindelse med den enkelte bolig må ikke være synlige fra boligvejen/torvet, men skal afskærmes med beplantning, hegn eller vægge tilpasset den omkring liggende bebyggelse.

9.5 Belysning af veje stier mv. skal udføres som parkbelysning.

10.1 Overfladevand fra tage, private indkørsler og terrasser skal så vidt muligt føres til nedsivning. Det øvrige overfladevand ledes til sø/vådområde via olieudskiller.

11.1 For delområde B gælder, at der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere. Grundejerforeningen
skal oprettes senest, når 25 af ejendommene er taget i brug.

11.2 Grundejerforeningen er pligtig at forestå drift og vedligeholdelse af private fælles veje, stier og friarealer, herunder også beplantning.

11.3 Det påhviler grundejerforeningen selv at udarbejde foreningens vedtægter, som skal godkendes af byrådet.

12.1 Inden ibrugtagning af ny boligbebyggelse, skal boligerne være tilsluttet den kollektive vandforsyning og det kollektive regn- og spildevandssystem jf. §§ 9.1, 9.2

12.2 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal tilhørende boligvej og vendeplads være anlagt jf. §§ 7.4, 7.5.

12.3 Inden ibrugtagning af ny åben/lav boligbebyggelse skal der være etableret parkeringpladser jf. § 7.8

12.4 Inden ibrugtagning af ny tæt/lav boligbebyggelse skal der være etableret parkeringspladser