Energiforsyning

SEAS/NVE er netselskab og elleverandør i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

Varmeforsyning

Lokalplanområdet ligger udenfor forsyningsområde. Der kan etableres individuelle varmeløsninger.

Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

Vandforsyning

Vandforsyning skal ske efter den til enhver tid gældende vandforsyningsplan. Området forsynes med vand fra Tuse Vandværk.

Regn- og spildevand

Tilladelse til kloaktilslutning skal søges hos Holbæk Forsyning.

Spildevandsanlægget skal etableres på privat anledning, og det kræver byrådets godkendelse. Det forventes, at det udførte kloakanlæg skal overtages af kommunen. Tilslutning og overtagelse skal betragtes som et hele i forbindelse med tilladelsen til udførelsen.

Inden kloakanlægget udføres, skal der være truffet en aftale mellem byrådet og den, der lader anlægget udføre, om den økonomiske afregning i forbindelse med kommunens overtagelse af anlægget. Herunder skal der træffes aftale om kloaktilslutningsbidrag og eventuel godtgørelse for anlæggets værdi.

Det er byrådet, der afgør, om det ønsker at overtage et privat fælles spildevandsanlæg.

Regnvand/overfladevand skal i videst muligt omfang nedsives eller ledes til sø/vådområdet. Her etableres et anlæg af åbne grøfter og lavvandede søer. Målet er dels at muliggøre så stor nedsivning som muligt, dels at skabe et rekreativt område med stor biodiversitet. Fra sø/vådområdet ledes det overskydende vand til Kalvemose Å.

Hele anlægget skal planlægges, anlægges og sagsbehandles i henhold til gældende lovgivning.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til ”Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald” samt ”Erhvervsaffaldsregulativ” for Holbæk Kommune.