Støj

Ca. 400 meter øst for lokalplanområdet ligger Holbæk motorvejen, som kan forventes at tilføre området en støjbelastning. Der er udført støjberegninger som viser, at Miljøbestyrelsens vejledende maksimale grænseværdier overholdes. Disse støjberegninger er udført ifm. gældende lokalplan 7.07 for området.

Mod autoværkstedet skal bygherre etablere den nødvendige støjdæmpning f.eks. i form af en støjskærm, hvis Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ikke kan overholdes.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Der er ikke registreret jordforurening inden for lokalplanområdet.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Der er i perioden 2010 – 2012 gjort fund fra efterreformatorisk tid. Områderne for fundene er registrerede som ’ikke-fredede fortidsminder’.

Herudover er der, i forbindelse med etablering af motorvejen umiddelbart øst for lokalplanområdet, gennemført en række arkæologiske undersøgelser hvor man bl.a. fandt en boplads fra ældre stenalder (Ertebøllekultur).

Bygherrer opfordres til at kontakte Museet for Holbæk og Omegn før gravearbejde påbegyndes, idet man i henhold til museumslovens § 27 skal standse jordarbejder, hvis man støder på spor af fortidsminder.

Miljøvurdering

Revideret forslag til Lokalplan nr. 7.07 vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:
- lokalplanforslaget fastholder den eksisterende struktur i området, herunder udlæg af grønt område.
- lokalplanforslaget sikrer natur- og miljømæssige interesser i området