I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er:
- at området kan anvendes til detailhandel, liberalt erhverv og boliger
- at ny bebyggelse gives en harmonisk udformning, der gør, at den har et godt samspil med den omgivende bebyggelse med hensyn til skala, facaderytme, højde, materialer og taghældning
- at der ved etablering af nye boliger etableres altaner eller fælles gårdanlæg på min. 5 m² pr bolig.
- at butikker har åben facade og en indgang mod Sønderstrupvej
- at der i centerområdet er tilstrækkeligt med parkeringspladser
- at færdsel til fods kan ske på en trafiksikker måde
- at området er tilgængeligt for handicappede

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og og omfatter følgende matrikelnumre: 14ø, 14ck, 7000a og 7000g Tølløse By, Tølløse

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone

3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til centerformål, herunder detailhandel, restaurant, liberalt erhverv*, offentlige formål samt etageboligbebyggelse, trafik- og opholdsarealer.
Note: *liberalt erhverv defineres som fx læge, revisor, edb-konsulent, advokat, kiropraktor, kontorvirksomhed og lignende erhverv
3.2 I stueetagen må kun forefindes dagligvare- og udvalgsvarebutikker inklusiv tilhørende kontorlokaler samt offentlige funktioner, restaurant, lægeklinik og bank. På andre etager kan forefindes liberale erhverv og boliger.

4.1 Fællesarealer, parkerings- og vejarealer kan udstykkes og sammenlægges med byggefeltgrunde uden at anvendelse ændres og hermed overgå til privat fællesareal.

4.2 Arealer til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets sokkelflade +1 meter hele vejen omkring.

5.1 Bebyggelsesprocenten for de enkelte ejendomme fastsættes til 80.

5.2 Ny bebyggelse skal placeres langs de byggelinjer, som er angivet på kortbilag 2.

5.3 Ny bebyggelse må maksimalt opføres i 3 etager
5.4 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være højere end 12,5 m over terræn.

5.5 Mindre bygninger såsom uopvarmede skure og udhuse kan placeres uden for byggelinjerne og efter reglerne i gældende bygningsreglement. Tilsvarende kan mindre bygningsdele som halvtage, altaner og små, uopvarmede karnapper placeres uden for byggelinjer. Sådanne mindre bygningsdele og bygninger må ikke være større end 10 m².

5.6 Enkelte butikker må ikke have et bruttoetageareal, der overstiger 1200 m² for handel med dagligvarer, inklusiv 200 m² til personalefaciliteter, og 600 m² for handel med udvalgsvarer. Det samlede bruttoetageareal der kan anvendes til butiksformål er 2000 m².

5.7 Der kan ske overdækning af gangarealer med halvtage indtil 2,5 meter fra facaden.

6.1 Bygninger skal fremstå med facader af blank mur eller som pudsede, filtsede vandskurede eller tilsvarende overfladebehandlet materiale.

6.2 Blank mur skal opføres i gule, orange eller røde sten.
Overflader der er pudsede eller lignende facader skal fremstå i hvide nuancer eller i jordfarver i henhold til farveskema på bilag 5

6.3 Mindre bygningsdele og mindre dele af facaden kan fremstå i andre materialer. Glansværdien på facader og facadedele skal være på 10 eller derunder (vinduer undtaget).
Træværk skal fremstå i farverne hvid, sort eller samme farver, som kan anvendes til facader, se farveskema, eller fremstå som oliebehandlet træ.
Andre materialer skal fremstå ubehandlede eller i matte jordfarver eller disses blanding med sort eller hvid.

6.4 Taghældningen skal være mellem 30º og 45º. Bygninger på 2 etager eller derover kan udføres med taghældning ned til 25º. Taghældninger på 45º kan udføres som såkaldt københavnertag.

6.5 Tage skal udføres i lertegl, betontegl, eternit eller tagpap og må ikke have en blank overflade. Glansværdien skal være på 10 eller derunder.

6.6 Halvtage skal udføres som jern- eller trækonstruktioner.

6.7 Vinduer og døre skal indgå i alle facader mod vej og gangstrøg med minimum 20 % af facadens areal. Undtaget herfor er facader, der indgår i et læsseareal og er skærmet af en støjmur. Forretningsvinduer skal være aktive, dvs. de må ikke blændes med folie, reklamer,forhæng eller tilsvarende.

6.8 Vinduer og døre skal være fremstillet af træ, metal eller i kombination heraf

6.9 Vinduer og døre skal fremstå i sort, hvide eller i matte jordfarverfarver eller i disses blanding med sort eller hvid.

6.10 Der må kun opsættes skilte på bygningernes facader.

6.11 Skilte må være belyst med nedadrettet belysning, eller lysende, og skal være stationære. Skilte må ikke bestå af løbelys, fjernsynskærme, blinkende eller på anden måde være varierende i lysstyrke.

6.12 Overkanten af skilte og lignende må ikke placeres højere end 5 meter over terræn.

6.13 Fælles skiltning på fællesarealer må ske med pyloner ved hver indkørsel til området med en maksimal højde på 5 meter.

6.14 Der må ikke opstilles flagstænger med reklameflag i lokalplanområdet

7.1 Vejadgang sker fra Industrivej. Ved udbygning af lokalplanområdet kan der etableres ny adgangsvej mellem Industrivej og Sønderstrupvej.

7.2 Sønderstrupvej skal på strækningen ved centret omlægges i nødvendigt omfang med en belægning og en udformning, som virker hastighedsdæmpende og fremmer trafiksikkerheden for gående færdsel på tværs og langs Sønderstrupvej.

7.3 Der skal etableres en overgang for gående på tværs af Sønderstrupvej, som muliggør sikker krydsning. Overgangen skal placeres i forlængelse af eksisterende ganglinjer i centerområdet øst for Sønderstrupvej.

7.4 Ved etablering af mere end én dagligvarebutik, kan der anlægges en supplerende forbindelsesvej mellem Sønderstrupvej og Industrivej syd for den eksisterende adgang til Industrivej ved Herluf Trolles Vej.

7.5 Veje internt i lokalplanområdet skal anlægges med en kørebane på 5,0 meters bredde.

7.6 Stier og gangarealer udlægges i minimum 2,5 metersbredde

7.7 Der skal forefindes fortov langs Industrivej og Sønderstrupvej ud for de enkelte butikker. Disse og øvrige gangarealer skal belægges med asfalt eller belægningssten.

7.8 Gangarealer og parkeringsarealer skal være fremkommelige for handicappede og udformes ifølge "DS 105 Udearealer for alle".

7.9 Der skal udlægges parkering svarende til 1 parkeringsplads pr. 25 m² butiksareal, 1 parkeringsplads pr. 50 m² andet erhverv og 1 parkeringsplads pr. bolig.

7.10 Parkeringspladser kan anlægges som vist på bilag 4.

7.11 Parkeringsarealer skal belægges med asfalt eller belægningssten. Parkeringsarealer skal så vidt muligt have gennemtrængelig overflade.

7.12 Der skal indrettes 2 handicapparkeringspladser til hver dagligvarebutik. Disse skal placeres maks. 30 meterfra butikkens indgang og i tilknytning til gangareal.

8.1 Ubebyggede arealer må kun benyttes til parkeringsanlæg, opholdsarealer, stier og beplantning. Der må ikke foretages oplag eller afspærring af dele af fællesarealerne. Disse arealer fremgår af bilag 4

8.2 Der kan i relation til de enkelte butikker ske udstilling eller udendørs servering i tilknytning til indgangsparti.

8.3 På parkeringsarealer kan i tilknytning til bygninger placeres afskærmede områder til renovation.

8.4 Beplantning skal ske med stedtypiske arter som Tjørn, Røn, Eg, Navr, Avnbøg, Ahorn eller Bøg.

8.5 Afvanding skal så vidt muligt ske ved lokal nedsivning.

8.6 For at sikre lokal nedsivning af regnvand, skal ubebyggede arealer udformes med en gennemtrængelig overflade på minimum 30 % af arealet. Hvor det ikke kan lade sig gøre, kan suppleres med forsinkelsestiltag, så effekten bliver det samme.

8.7 Der indrettes grønne arealer i tilknytning til nye parkeringsarealer, og disse beplantes med træer af arter som fremgår af § 8.4

8.8 Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og må ikke anvendes til oplag, uindregistrerede køretøjer og lignende. Henstilling af køretøjer over 3500 kg henvises til lovlig parkering i industriområder.

8.9 Området skal være belyst med lamper. Lyskilden må ikke være højere end 5 meter over gadeniveau. Lamper kan placeres på standere eller på væggen. Lyskilden skal være nedadrettet.

8.10 Mod naboer skal etableres en mur eller tilsvarende anlæg af en tilstrækkelig højde mod skel, så støj-, indblik- og lysgener minimeres.”

9.1 Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur. Transformerstationer skal indpasses i området under hensyn til at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse.

9.2 Ledninger skal udføres som jordkabler.

10.1 Der er medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanområdet i en grundejerforening.

10.2 Grundejerforeningen er pligtig at forestå drift og vedligeholdelse af private fælles veje, stier og fællesarealer, herunder også beplantning.

10.3 Det påhviler grundejerforeningen selv at udarbejde foreningens vedtægter, som skal godkendes af byrådet.

11.1 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal parkeringsarealer og fælles friarealer være anlagt og beplantede. Bebyggelsen skal ligeledes være tilsluttet kollektiv varme- og vandforsyning, samt de fælles private og offentlige anlæg for regn og spildevand.

11.2 Der er som en del af lokalplanudarbejdelsen indgået en frivillig udbygningsaftale om infrastruktur med grundejer, jf. planlovens § 21 b. Denne aftale betyder, at grundejer finansierer en række infrastrukturelle forbedringer i forbindelse med lokalplanens realisering. De infrastrukturelle tiltag fremgår af kortbilag 4.

12.1 Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

12.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

12.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.