Baggrund

Som følge af udbygningen af Nordvestbanen, flytter Fakta væk fra sin placering ved jernbaneoverskæringen på Tølløsevej. For at finde en ny plads til Fakta, og for at give mulighed for yderligere butikker i nærheden af det eksisterende butikscenter, skal der udarbejdes en ny lokalplan. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der kan etableres nye butikker på arealer langs Sønderstrupvej og Industrivej.

Lokalplanområdet var tidligere beliggende i del af kommuneplanrammeområdet 19.B12. Rammeområde 19.B12 er udpeget som Boligområde. På den baggrund er der vedtaget et kommuneplantillæg inden vedtagelsen af lokalplanen, der inddrager området til centerformål og overfører det til centerområde 19.C01.

Genvedtagelse af planer

Forslag til kommuneplantillæg nr. 31 og lokalplanforslag nr. 19.04 var i offentlig høring i perioden 10. maj - 5. juli 2012, og efterfølgende blev planerne vedtaget endeligt af Byrådet den 3. oktober 2012 og offentliggjort den 8. oktober 2012. Imidlertid blev planerne påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, som ophævede den endelige vedtagelse af planerne. Ophævelsen skete med henvisning til, at kommuneplantillæg nr. 31 manglede en redegørelse ift. kommuneplantillæggets udvidelse af bymidten i Tølløse. På baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets ophævelse, har Byrådet genvedtaget planerne den 15. maj 2013 og offentliggjort dem den 23. maj 2013. I forbindelse med genvedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 31 er der i tillægget indarbejdet en redegørelse ift. udvidelsen af bymidten i Tølløse.

Formål

Lokalplanen skal fastlægge rammerne for butiksbebyggelsen, parkeringspladser og tilkørselsforhold. Herudover skal der i lokalplanen redegøres for centrets påvirkning af bymiljøet.