Lokalplanens indhold

Centerområde

Lokalplanen udlægger områder til centerformål med dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker med tilhørende opholdsarealer og parkeringsarealer.

Økonomiudvalget har på mødet 19. november 2008 prioriteret, at der skal være mulighed for etablering af nye butikker på arealet. Derfor udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg.

Der gives i lokalplanen mulighed for opførelse af indtil 2 dagligvarebutikker på hver 1200 m² inklusiv 200 m² til personalefaciliteter. Dagligvarebutikkerne kan erstattes af detailhandelsbutikker på indtil 500 m².

Lokalplanen beskriver, ud over hvor der kan etableres bygninger til butiks- og boligformål, hvor der kan etableres det nødvendige antal parkeringspladser og hvordan de trafiktekniske forhold omkring omlægning af Industrivej og Sønderstrupvej skal ske. Desuden foreskriver lokalplanen udformningen af udenomsarealerne, herunder beplantning.

Vej og parkeringsforhold

I forbindelse med udbygning af centerfunktionerne til også at omfatte arealerne mellem Industrivej og Sønderstrupvej, er der behov for ændret udformning af veje og fortove. Ved en udbygning med mere end 1 forretning, vil der være behov for ny adgangsvej og hastighedsdæmpende foranstaltninger på Sønderstrupvej.

Der lægges i lokalplanen vægt på, at der er mulighed for af færdes sikkert til fods mellem de forskellige butikker. Hensynet til sikker færdsel gælder tilsvarende for folk med bevægelses- og orienteringshandicap.

Inden for lokalplanområdet skal etableres parkeringspladser i overensstemmelse med kommuneplanens krav, samt det nødvendige antal p-pladser til handicapkøretøjer.

Ændringer ved endelig vedtagelse

I forbindelse med den endelige vedtagelse er der sket følgende ændringer i lokalplanen:

- Det er blevet præciseret, at der skal etableres en støjafskærmning. Dette er for at mindske generne mod omgivelserne.