Lokalplanens gennemførelse

Ved gennemførelse af planen skal der ske en omlægning af trafikken. Der er foretaget en trafikanalyse med henblik på at analysere trafikafviklingen i området med den øgede trafikbelastning ved etablering af mere end en butik. Den viser, at det vil det være nødvendigt at etablere en ny adgangsvej til Industrivej. Hvis der kun er udkørsel fra Industrivej og Herluf Trolles Vej ved butikkerne, så kan det forventes, at trafikken vil bryde sammen i krydset ved Sønderstrupvej og Industrivej som følge af øget kødannelser. I trafikanalysen er er beskrevet nødvendigheden af en ny adgangsvej fra Sønderstrupvej til Industrivej fra krydset til Vestergade til krydset ved Barnekowparken. Det vurderes, at den eksisterende sydlige udkørsel fra Industrivej 300 meter mod syd ikke vil være et relevant alternativ til udkørsel for den del af trafikken, som skal mod nord eller ad Vestergade.

Udkørsel fra butikkerne vil kun ske til Industrivej. Inden ibrugtagning af butikkerne skal der ske hastighedsregulerende tiltag på Sønderstrupvej og etablering af fortov på Industrivej ud for de enkelte butikker, jfr. bestemmelserne i lokalplanen. For at kunne etablere den nye adgangsvej, kan kommunen foretage den nødvendige ekspropriation hertil.

Lokalplanen gennemføres på baggrund af frivillig udbygningsaftale, jfr. Planlovens § 21b. Aftalen er indgået mellem Holbæk Kommune og ejerne af ejendommene 14 ø og 14 ck Tølløse By. Aftalens formål er, at fastlægge de trafikanlæg, som skal udføres før ibrugtagningstilladelse af de i lokalplanen anførte bygninger kan ske. Aftalen omhanler således anlæg af trafikdæmpende foranstaltninger, supplerende cykel på Sønderstrupvej, Anlæg af sikker overgang på Sønderstrupvej fra centerområder på modsatte side af Sønderstrupvej, anlæg af fortove langs industrivej ud for forretningerne, anlæg af ny forbindelsesvej mellem Sønderstrupvej og Industrivej og ensretning af Industrivej ved nuværende udkørsel ved Herluf Trolles Vej samt etablering af lysregulering ved Vestergade. I aftalen er desuden angivet vilkår for udførelsen af disse trafikanlæg.