§1.1 I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed  følgende bestemmelser for det i §3 nævnte område.

Lokalplanens formål er: 

1.1 ​at fastsætte områdets anvendelse til centerformål. 

1.2 at fastsætte retningslinjer, for opførelse af nyt byggeri.

1.3 at fastlægge retningslinjer for trafikafvikling, vejadgang m.v.

1.4 at fastlægge offentligt tilgængelige stier og passager således at der sikres sammenhæng med det omgivende byområde.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og udgør 32.508 m².

2.2 Lokalplanområdet omfatter matrikel nr. 10al, 10l, 9bs og 10k, alle af Ladegården, Holbæk Jorder

2.3 Området er beliggende i byzone og forbliver i byzone.

3.1 Lokalplanområdet må anvendes til centerformål, herunder boliger, kulturelle formål, liberale erhverv, restauranter, caféer, serviceerhverv, med tilhørende parkering, tekniske installationer og servicearealer i overensstemmelse med §8-11.

4.1 Området opdeles i delområder vist på kortbilag 5.

4.2 Udstykning indenfor området skal ske i henhold til bebyggelsesplanens principper som angivet på kortbilag 3.

4.3 Udstykning kan ske per bolig.

For alle delområder gælder:

5.1 Ny bebyggelse skal opføres indenfor byggefelterne jf. kortbilag 5.

5.2 Bebyggelsesprocenten må sammenlagt ikke overskride 90 %

5.3 Eksisterende terræn skal i videst mulig omfang bevares, men kan bearbejdes således at P-dæk, Terrasser o. lign. arealer kan etableres som vist på kortbilag 3 samt bilag 7 (snit).

For delområde A gælder:

5.4 Bebyggelsesprocenten for delområde A er 65 %

5.5 Bebyggelse skal opføres som rækkehuse, dobbelthuse eller etageboliger i de på kortbilag 5 viste byggefelter.

5.6 Bebyggelsen må maksimalt opføres i 3 etager der ikke overstiger 11,5 m fra terræn. Der gives herudover mulighed for at indrette tagterrasse på 2. og 3. etage.

5.7 Mindre bygninger som redskabsskure, cykelparkering skal placeres indenfor byggefeltet i en maksimal højde af 2,5 meter maksimal 8 m2 per bolig.

5.8 Der er mulighed for at opføre fælleshus indenfor byggefeltet.

For delområde B gælder:

5.9 Bebyggelsesprocenten for delområde B er 165 %

5.10 Bebyggelse skal opføres som punkthuse i det på kortbilag 5 viste byggefelt.

5.11 Bebyggelsen må maksimalt opføres i 6 - 8 etager som angivet på kortbilag 5, med en bygningshøjde, der ikke overstiger 20 m for de bygninger som er 6 etager og 26 m for de bygninger som er 8 etager som vist på bilag 7. Bygningshøjden måles over færdigt terræn som vist på bilag 7. Der kan indrettes tagterrasse på taget af 5. etage for de bygninger der er 6 etager høje og på 7. etage for de bygninger som er 8 etager.

5.12 Parkering kan ske i en delvist overdækket parkeringskælder i delområdet. En sådan parkeringskælder må opføres i skel og udenfor byggefeltet.

5.13 Der er mulighed for at opføre fælleshus indenfor byggefeltet.

For delområde C gælder:

5.14 Bebyggelsesprocenten for delområde C er 60 %

5.15 Bebyggelse skal opføres som rækkehuse eller dobbelthuse i de på kortbilag 5 viste byggefelter.

5.16 Bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager der ikke overstiger 8,5 m fra terræn.

5.17 Byggefelterne er fastlagt med en facadelinje placeret 5 m fra skel parallelt med boligvejen.

5.18 Mindre bygninger som carporte, redskabsskure, cykelparkering og affaldsstationer skal placeres indenfor byggefeltet i en maksimal højde af 2,5 meter maksimal 20 m2 per bolig.

5.19 Der er mulighed for at opføre fælleshus indenfor byggefeltet. 

For delområde D gælder:

5.20 Bebyggelsesprocenten for delområde D er 80 %

5.21 Bebyggelse skal opføres som etageboliger i de på kortbilag 5 viste byggefelter.

5.22 Bebyggelsen må maksimalt opføres i 4 etager jf. kortbilag 5 der ikke overstiger 14,5 m fra terræn. Der kan indrettes tagterrasse på taget af 2. og 3. etage

5.23 Bebyggelsen kan opføres som en randbebyggelse ud mod Lundemarksvej i henhold til bebyggelsesprincipperne vist på kortbilag 3.

5.24 Mindre bygninger som redskabsskure, cykelparkering og affaldsstationer skal fortrinsvis placeres indenfor byggefeltet i en maksimal højde af 2,5 meter.

5.25 Der er mulighed for at opføre fælleshus indenfor byggefeltet.

For delområde E gælder:

5.26 Bebyggelsesprocenten for delområde E er 65 %

5.27 Bebyggelse skal opføres som etageboliger i de på kortbilag 5 viste byggefelter.

5.28 Bebyggelsen må maksimalt opføres i 3 etager jf. kortbilag 5, der ikke overstiger 12 m fra terræn. Der gives herudover mulighed for at indrette tagterrasse på 2. og 3. etage.

5.29 Mindre bygninger som carporte, redskabsskure, cykelparkering og affaldsstationer skal fortrinsvis placeres indenfor byggefeltet i en maksimal højde af 2,5 meter.

5.30 Bebyggelsen kan opføres som en randbebyggelse ud mod Lundemarksvej i henhold til bebyggelsesprincipperne vist på kortbilag 3.

5.31 Der er mulighed for at opføre fælleshus indenfor byggefeltet.

For delområde A og C gælder:

6.1 Til udvendige bygningssider: Facader skal fremstå i teglsten i røde, gule eller brune nuancer eller pudset. Murværk kan stå blankt eller med mønster i murværket som vist på bilag 9 – referencer eller vandskuret, kalket, pudset eller filset m.v. Mindre felter kan udføres i træ eller metal for at skabe et varieret arkitektonisk udtryk. Pudset overflade eller bygningsdele i træ skal fremstå i farver jf. farveskala som angivet på bilag 10. 

6.2 Tage skal udføres med røde, brune eller sorte nuancer tagsten med max glanstal på 10, sort eller grå tagpap eller skifer i dæmpede mørke farver. Vegetationstag som sedumtag kan også anvendes.

6.3 Altaner skal udføres som en integreret del af arkitekturen som vist på illustration 16.

6.4 Kviste skal udføres som facade- eller heltagskviste. Kvistenes dimensioner skal placeres vertikalt på linje med andre vinduestyper i facaden.

6.5 Der må maksimalt opsættes kviste og ovenlysvinduer i, hvad der samlet svarer til 1/3 af facadens længde. Ovenlysvinduers rammer skal fremstå i mørk neutral farve.

6.6 Der må opsættes ikke-reflekterende solfangere/solceller. Solfangere/solceller kan integreres i facader eller i tagfladerne.

6.7 Ventilationsanlæg, udvendige kabler og lignende skal etableres som en del af arkitekturen.

6.8 Mindre bygninger som carporte, redskabsskure, cykelparkering og affaldsstationer skal gives en udformning og et udseende der er i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse i delområdet.

For delområde B gælder:

6.9 Facader skal fremstå i pudset hvid eller i teglsten i røde, gule eller brune nuancer. Murværk kan stå blankt eller med mønster i murværket som vist på bilag 9 – referencer eller vandskuret, kalket, pudset eller filset m.v. Mindre felter kan udføres i fx træ eller metal for at skabe et varieret arkitektonisk udtryk.

6.10 Taget skal udformes med taghældning på minimum 15 % som ensidig taghældning uden reflekterende overflade med max glanstal på 10, sort eller grå tagpap eller skifer i dæmpede mørke farver. Vegetationstag som sedumtag kan også anvendes.

6.11 Bygningskroppen skal udformes skulpturelt, som en sammenstilling af murede flader, vertikale glasbånd i samspil med integrerede altaner, enkeltvinduer og vinduesbånd, der gerne må løbe omkring bygningskroppens hjørner, jf. illustration 3 - af punkthusbebyggelse i nærområdet.

6.12 Altaner skal udføres som en integreret del af arkitekturen som vist på illustration 16.

6.13 Ventilationsanlæg, udvendige kabler og lignende skal etableres som en del af arkitekturen og kan med fordel placeres under taget så bygninger for lidt mere højde over øverste etage.

6.14 Mindre bygninger som carporte, redskabsskure, cykelparkering og affaldsstationer skal gives en udformning og et udseende der er i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse i delområdet.

For delområde D og E gælder:

6.15 Til udvendige bygningssider: Facader skal fremstå i teglsten i røde, gule eller brune nuancer. Murværk kan stå blankt eller med mønster i murværket som vist på referencefotos. Mindre felter kan udføres i træ, metal eller vandskuret, kalket, pudset eller filset m.v.  for at skabe et varieret arkitektonisk udtryk.

6.16 Tage skal udføres med røde eller mørke nuancer tagsten med max glanstal på 10, sort eller grå tagpap eller skifer i dæmpede mørke farver. Vegetationstag som sedumtag kan også anvendes.

6.17 Altaner skal udføres som en integreret del af arkitekturen som vist på illustration 16.

6.18 Kviste skal udføres som facade- eller heltagskviste. Kvistenes dimensioner skal placeres på linje med andre vinduestyper i facaden.

6.19 Der må maksimalt opsættes kviste og ovenlysvinduer i, hvad der samlet svarer til 1/3 af facadens længde. Ovenlysvinduers rammer skal fremstå i mørk neutral farve.

6.20 Der må opsættes ikke-reflekterende solfangere/solceller. Solfangere/solceller kan integreres i facader eller i tagfladerne.

6.21 Ventilationsanlæg, udvendige kabler og lignende skal etableres som en del af arkitekturen.

6.22 Mindre bygninger som carporte, redskabsskure, cykelparkering og affaldsstationer skal gives en udformning og et udseende der er i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse i delområdet.

Illustration 16: Altaner skal udføres som en integreret del af arkitekturen 

Facader og arkitektur kan referere tilbage til områdets tidligere bygningers industrielle karakter af med blank murværk, kalkede overflader store støbejernsvinduer. Inspiration til jernstøberiets bygningers fremtræden kan ses herover samt i illustration 1 og 2 og bilag 9

Lokalplanen opfordrer bygherre til at vælge løsninger der er designet til at kunne blive repareret, adskilt og genbrugt f.eks. anvende kalkmørtel ved opmuring for at muliggøre fremtidig afrensning og genbrug.

7.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Lundemarksvej ad nyetableret adgangvej på matrikel 10k. Der er udlagt areal til fælles vejadgang og parkeringsarealer med omtrentlig beliggenhed som vist på kortbilag 5.

7.2 Stamvej udlægges i 10 m bredde og anlægges med 7 m kørebane og 1,5 m cykel-/ gangsti på hver side af kørebanen.

Boligveje skal anlægges i 5,5 m bredde, med 1,5 m cykel / gangsti etc. Se kortbilag 7 vejprofil.

7.3 Der skal anlægges parkering til etageboliger svarende til:

1 parkeringsplads pr. bolig

1 parkeringsplads pr. 50 m², liberalt erhverv, serviceerhverv, institution o.l.

7.4 Der skal anlægges parkering til række-/dobbelthuse svarende til:

1 ½