Baggrund

På baggrund af et konkret projekt for nyt boligbyggeri på den tidligere jernstøberigrund, matr. nr. 10 k, 10al, 10l og 9bs Ladegården, Holbæk Jorder er det kommunalbestyrelsens ønske, at et nyt plangrundlag skal muliggøre omdannelse af tidligere erhvervsområde til by. Dette ønske er i overensstemmelse med kommuneplanens intentioner om fortætning af den eksisterende by. Byomdannelse og fortætning skal medvirke til at skabe en mere dynamisk og bæredygtig by. Samtidig giver fortætning af byen en større mulighed for at friholde det åbne land, og de bynære grønne områder for ny bymæssig bebyggelse. Fortætning giver endvidere mulighed for at understøtte den kollektive trafik og forsyningsstrukturerne generelt og dermed opnå et mere bæredygtigt bysamfund. En forudsætning for opnåelse af vellykket byfortætning er, at de trafikale forhold er løst, og der er fundet løsninger for parkeringsforhold og kollektiv trafikbetjening. Det tidligere jernstøberi udgjorde et væsentligt industrikulturmiljø men grundet bygningernes stand, indretning og tidligere brug blev bevaring af disse vurderet som uforenelig med kommuneplanens muliggjorte kommende udnyttelse til boligformål.

Området er omfattet af gældende kommuneplanramme 2.C12, der fastlægger en anvendelse til centerformål, herunder boligbebyggelse, med en maksimal bebyggelsesprocent på 90 og et maksimalt etageantal på 8 / 26 m. I rammen foreskrives desuden en etapedeling af udbygning i 2 etaper. Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser, med undtagelse af den fastsatte etapedeling. Kommuneplantillæg 22 fjerner dette krav om etapeopdeling.

Lokalplanområdet har tidligere været anvendt til erhverv i form af jernstøberi og siden produktionens ophør har området ligget ubenyttet hen. Med indeværende lokalplan aflyses den gældende lokalplan nr. 2.16 fra 1993 for lokalplanens område (matr. nr. 10 k, 10al, 10l og 9bs Ladegården, Holbæk Jorder). Lokalplan 2.16 har til formål, at omdanne området nord og vest for jernstøberigrunden fra erhvervsområde til etageboligområde og samtidig begrænse miljøkonflikter til jernstøberigrunden som i lokalplan 2.16 var udlagt til et attraktivt og miljøvenligt erhvervsområde i form af administration, lettere produktion, lager og håndværksvirksomhed.

Illustration 1 og 2: Af det nu nedrevne jernstøberi.

Formål

Lokalplanen har til formål, at omdanne en tidligere jernstøberigrund til by. I denne omdannelse er der lagt vægt på at spor, reminiscenser, inventar og detaljer fra den tidligere anvendelse, søges indarbejdet i den kommende bebyggelse og dennes udearealer, så den tidligere historie og arealets fortid som industriareal videreformidles. Gennem en varieret bebyggelsesplan, udnyttes den optimale beliggenhed i forhold til bymidten og stationen. Det er således formålet, at det nye plangrundlag skal understøtte Kommunalbestyrelsens ønske om at omdanne et tomt område i byen til et nyt bymæssigt boligområde, som kan skabe byliv og tryghed i et samspil med de øvrige boligbebyggelser i området. Området disponeres således at randbebyggelsen svarer i skala til den omkringliggende bebyggelse, mens der indadtil, centralt på arealet, tillades etageboliger opført i op til 8 etager, i overensstemmelse med kommuneplanrammen.

Området tilstræbes opbygget efter miljørigtige principper, hvor der lægges vægt på en bymæssig tæthed. Dette sikres bl.a. gennem udnyttelse af eksisterende infrastruktur, ved at prioritere fodgængere og cyklister ved udformning af vej- og stinettet. Lokalplanen har desuden til formål, at sikre tilpasning af ny bebyggelse til omgivelserne samt mindskelse af skygge- og indbliksgener i forhold til eksisterende bebyggelse omkring lokalplanområdet. Sammenhæng med omgivende byområde og eksisterende infrastruktur skal bl.a. sikres ved fastlæggelse af stiforløb gennem området. 

Plangrundlaget skal således muliggøre, at området kan udbygges til et attraktivt og tæt integreret byområde med varierede bygningstyper og etageantal. De ubebyggede arealer anlægges som en sammenhængende flade med forskellige brugsmæssige og rekreative kvaliteter. En stor del af parkeringsdækningen kan etableres i parkeringskælder således, at der skabes grønne områder med bilfrie miljøer ovenpå. Lokalplanen har til formål at sikre områdets status som centerområde med anvendelse til liberale erhverv og boliger.