Borgerinddragelse

Der har været afholdt borgermøde for de nærmeste naboer, hvor projektskitsen blev fremlagt sammen med referencefotos af byggeri, der viser den arkitektur, der arbejdes med. Da det vurderes, at der er tale om en mindre ændring i rammedelen, har der ikke formelt været afholdt anden foroffentlighedsfase.

De 16 fremmødte naboer spurgte blandt andet til højden og indplacering af de høje bygninger, samt ytrede et ønske om, at de høje bygninger rykkes længere væk fra Skyttens vej. Dette er til dels blevet imødekommet ved at nedsætte etageantallet fra 8 til 6 etager på punkthuset tættest på Skyttensvej, samt at udlægge et friareal imellem boliglængen og de eksisterende boliger på Skyttensvej. 

Der blev også spurgt ind til trafikale forhold med ønske om bedre belysning omkring fodgængerfeltet. Den udarbejdede trafikrapport anbefaler lukningen af en overkørsel samt etablering af et krydsningspunkt. I Lokalplanforslaget er der kun en udkørsel til Lundemarksvej. Der blev desuden spurgt ind til jordforurening, samt hvilke boligtyper der bliver udbudt på området.