Lokalplanens indhold

Planforslagene udlægger arealet til boligformål i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme 2.C12. Ny boligbebyggelse disponeres med rækkehuse mod øst, der skaber en sammenhængende kant mod Skyttensvej, tilpasset den eksisterende skala og struktur på villavejen. Centralt i bebyggelsen placeres punkthuse i 6 - 8 etager, i sammenhæng med de nordforliggende eksisterende punkthuse og den eksisterende grønne flade. Mod eksisterende karrébebyggelse indplaceres ny bebyggelse i 2-3 etager og mod Lundemarksvej etableres en ny bebyggelseskant i op til 4 etager, samtidig med at den eksisterende grønne kant fastholdes med eksisterende træplantning. Adgang til området gives fra Lundemarksvej og fra Skyttensvej. Den eksisterende trafikbelastning på Lundemarksvej er stor specielt om morgenen, med trafik til uddannelsesinstitutioner og almindelig morgentrafik. Der er derfor udarbejdet en trafikanalyse, der belyser projektets indpasning og indvirkning på de trafikale forhold. Trafikrapporten konkluderer at det eksisterende vejnet godt kan klare den øgende kapacitet.

Arkitektur

Arkitektonisk tilstræbes en murstensarkitektur i varme farver som passer til boligkvarteret nord for jernstøberigrunden - Lundermarksens gul/røde murstensbygninger samt til de bevaringsværdige murermestervillaer på Skyttensvej. Murstenens lille modul skaber mulighed for variation i murværket og i bygningskroppen som vist på illustration 6 og 7. Alternativt muliggøres et mere modernistisk udtryk af pudsede flader sammenstillet med bygningsdele af stål eller træ.

De høje bygninger tænkes i slægtskab med de to punkthuse på Skriverensvej. Bygningskroppen skal udformes skulpturelt, som en sammenstilling af murede flader, vertikale glasbånd i samspil med integrerede altaner, enkeltvinduer og vinduesbånd, der gerne må løbe omkring bygningskroppens hjørner, jf. referencefoto herunder, af punkthusbebyggelse i nærområdet.

Illustration 6 og 7: Eksempler på en moderne murstensarkitektur.

Visualisering og skyggediagrammer

Muligheden for at indplacere forholdsvis høj bebyggelse betyder, at der ved dispositionen af ny bebyggelse skal ske en tilpasning til omgivelserne, herunder eksisterende villabebyggelse mod øst. I forbindelse med udarbejdelse af planforslaget er der blevet udarbejdet visualiseringer og skyggediagrammer som belyser hvordan bebyggelsen er tilpasset de omkringliggende områder.  Illustration 8-10 viser visualiseringer og illustration 11 viser skyggediagrammer af situationen i løbet af en dag hhv. i februar, juni og oktober.

Illustration 8, 9 og 10 Visualiseringer fra hhv. Skyttensvej, Lundemarksvej og Konsul Beÿers Alle

 

Illustration 11: Sol- og Skyggediagrammer