Lokalplanområdet

Den tidligere jernstøberigrund, matr. nr. 10 k, 10al, 10l og 9bs Ladegården, Holbæk Jorder er beliggende centralt i Holbæk By, stationsnært og tæt på bymidten. Arealet har tidligere været anvendt til erhvervsformål, herunder jernstøberi, men har gennem en årrække ligget ubenyttet hen. Mod øst ligger eksisterende villabebyggelse i 1 ½ etage, mod nord punkthusbebyggelse i 5 etager og karrébebyggelse i 5 etager. Mod vest er et nyt boligprojekt undervejs for ca. 40-50 etageboliger. Mod syd ligger Lundemarksvej, der bl.a. er adgangsvej til en række uddannelsesinstitutioner.

Illustration 3: De hvide punkthuse på skriversensvej

Illustration 4: Bebyggelsen Lundemarksvej/Konsul Beÿers Allé.

Illustration 5: De bevaringsværdige bygninger på Skyttensvej