Statslig og regional planlægning

Der vurderes ikke at være forhold, der strider mod statslig eller regional planlægning.

Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanområdet er beliggende i Kommuneplanens rammeområde 2.C12, der fastlægger en anvendelse til centerformål, herunder boligbebyggelse, med en maksimal bebyggelsesprocent på 90 og et maksimalt etageantal på 8. I rammen foreskrives desuden en etapedeling af udbygning i 2 etaper. Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser, med undtagelse af den fastsatte etapedeling. Der er derfor, i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg, der fjerner dette krav om etapeopdeling.

Kommuneplan 2013-2025 indeholder bestemmelser om, at bebyggelse i nye boligområder skal opføres som lavenergibebyggelse eller bedre. Folketinget har efter Kommuneplanens vedtagelse ændret planloven således, at der ikke længere er hjemmel til at fastsætte krav om lavenergibebyggelse i lokalplaner. Lokalplanen kan på grund af lovændringen ikke udmønte kommuneplanens krav til lavenergibebyggelse eller bedre. Kommuneplanens bestemmelser vil blive ændret ved næste kommuneplanrevision.

Eksisterende lokalplaner

Lokalplanområdet er omfattet af gældende lokalplan 2.16, der udlægger jernstøberigrunden til erhvervsformål. Lokalplan 2.16 aflyses for matr. nr. 10 k, 10al, 10l og 9bs Ladegården, Holbæk Jorder, ved den endelige vedtagelse af indeværende lokalplan.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Ifølge Planlovens § 29, skal der i lokale planen redegøres for planer begivenheder, der påvirker på nabokommuner. Det er Holbæk Kommunes vurdering, ved bebyggelsen, som er muliggjort med dette lokale plan, ikke vil udføre og påvirke af nabokommunerne.

 

Kystnærhedszone

Området er beliggende inden for den kystnære del af byzonen. Der er udarbejdet visualisering af bebyggelsens påvirkning af kystlandsskabet og på baggrunden heraf vurdering, jeg er byggeri indgår naturligt i det lokale bebyggelse i området, og der er ikke tale om en væsentlig omtale.

Illustration 12: Visualisering af bebyggelsens betydning for kystlandskabet

Butikkers påvirkning af bymiljøet

Planforslag muliggør ikke dagligvarebutikker og vurderes derfor ikke ved påvirke bymiljøet i negativ retning. De tilførte boliger vil derimod danne et øget kundegrundlag til bymidten.

Diverse udpegninger

Kulturmiljø

Der er udarbejdet og vurdering af Jernstøberiet af Museumsrådet for Vestsjællands Amt, der fremhæver, på Holbæk Jernstøberi udgør et interessant Kulturmiljø, idet stort set alle bygninger fra 1918 og frem for var bevarede. Bygningernes stand, forurening fra den tidligere erhvervsaktivitet i bygninger og indretninger, der er blevet kaldt som værende uforenelig med kommuneplanerne, der muligvis kan komme til at blive udnyttet til boligformål. Der er derfor meddelt nedrivningstilladelse og bygningerne er nedrevet. Udvikler har tilkendegivet, ved spor, reminiscenser, opfinder og detaljer fra den tidligere anvendelse, søger arbejdspladser i det kommende byggeri og danske udearealer, så den tidligere historie og arealer, der er faste som industrielle videreformidler. På Holbæk Stadsarkiv findes et fyldt arkivmateriale og Holbæk Museum med en supplerende fotosamling. Ligeledes er det og ønske i området vil blive identificeret med produkter, som der er producent på grundlæggende, f.eks. lav pullertbelysning eller Holbækbænken tegnet af Nanna Ditzel.

Illustration 13 -14: Eksempler på produkter produceret på Jernstøberiet. Holbækbænken tegnet af Nanna Ditzel og lav pullertbelysning

Bevaringsværdige bygninger

Bygningerne i delområde C tilpasser sig området ved at holde samme byggelinje mod Skyttensvej som de øvrige bygninger på Skyttensvej, som vist på illustration 7. Nabobygningerne Skyttensvej 16-28 er registrerede som bevaringsværdige. 

 

Trafikforhold

Der er almindelig meget morgen- og eftermiddagstrafik i det offentlige område af Lundemarksvej. Der er en forbindelse med udarbejdet af lokalplanforslaget udarbejdet og trafikanalyse, der konkluderer, ved byudviklingsprojektet i det gamle jernstøberi, der ikke vil have nævneværdige konsekvenser for trafikafviklingen. Rapporten tager udgangspunkt i i årsdøgntrafikken stiger med 1662 daglige kørseler i forhold til de nuværende data 5787/6213.

Trafikrapporten anbefaler, ved der kun etableres en overgang til den befærdede Lundemarksvej, samt ved der etableres og krydsningspunkt for ved øge trafiksikkerheder for de bløde trafikanter. I Lokalplanforslaget er overkørsler til Lundemarksvej reduceret til en enkelt for hele det lokale planområde.

Trafikstøjen i området forventes ikke ved stige nævneværdigt, da det i forvejen er og trafikeret område. Der forventes ikke øget udførelse af drivhusgasser, hver mid midlertidigt eller permanent ej heller øget energiforbrug. Der er god betjening af busser i området og cykelafstand til sammen.

 

Offentlig service

Offentlig transport

Der er god betjening af busser i området og gå- eller cykelafstand til toget omkring 0,5 km.

Skoler

Lokalplanområdet ligger i Skoledistrikt 10 Holbæk By Skole. Isefjordsskolen ligger i en afstand af 0,5 km. Øst for lokalplanområdet ligger Sofielundsskolen med en afstand på ca. 2,7 m. Der er frit skolevalg i Holbæk Kommune.

Børneinstitutioner

Inden for en radius under 1 km. fra lokalplanområdet ligger der 5 børneinstitutioner.

Dagligvarebutikker

Inden for en radius på 1,1 km ligger flere både mindre og større dagligvarebutikker.