Bæredygtighed

Holbæk Kommunens strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten. For at indfri disse mål er det bl.a. besluttet at regnvand skal anvendes som en gevinst for byens rum og i videst muligt omfang bortledes lokalt. Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggematerialer

Lokalplanen opfordrer bygherre til at vælge løsninger der er designet til at kunne blive repareret, adskilt og genbrugt samt ikke at anvende byggevarer der, jf. regeringens udvalg for cirkulær økonomi, betinger deponering. F.eks. kan man ved opmuring anvende kalkmørtel for at lette afrensning og genbrug.

Link til rapport

Orientering

Ny bebyggelse kan orientere frit i forhold til verdenshjørnerne, den eneste giver mulighed for at udnytte fx solsæt aktivt i forbindelse med opvarmning og lysindfald.

Transport

Lokalplanen ligger i direkte tilknytning til det sammenhængende stinet som fører til stationen, den grønne kile samt til isefjordsskolen syd for.

Sundhed og trivsel

Lokalplanen indebærer, at min. 10 % af området udlægges som offentligt tilgængeligt fælles opholdsareal og legepladser.

Natur

Den nye bebyggelse placeres på en tidligere industrigrund og der vil i forbindelse med byggeriet blive redegjort for v2 kortlagt jordforurening som vist på kortbilag 2. De grønne områder vil blive beplantet jf. beplantningsplanen og der lægges op til grønne tage.

Bilag IV arter

Det er vurderet, at der ikke findes bilag lV arter på grunden.