Energi og forsyning

Energiforsyning

SEAS/NVE er netselskab og elleverandør i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

Varmeforsyning

Området ligger indenfor kollektivt varmeforsyningsområde til naturgas. Der er ikke tinglyst tilslutningspligt.

Ventilations- og varmepumper

Bygningsopvarmning kan ske som individuel opvarmning og i henhold til den enhver tid gældende strategiske varmeplan for Holbæk Kommune. Opvarmning skal i så fald baseres på vedvarende energi. Holbæk Kommune gør opmærksom på at ventilations- og varmepumper skal indkapsles, leve op til miljøstyrelsens støjgrænser og opsættes med størst mulig hensyntagen til naboer.

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning hertil - https://ens.dk/ansvarsomraader/varme/stoejberegner-varmepumper

Forbud

Opvarmning må ikke ske ved etablering af oliefyr (supplerende opvarmning skal opfylde kravene for dispensation til fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning jf. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 690 af 21. juni 2011, § 15 stk. 2.). Ej heller må der jf. varmeforsyningsloven etableres elopvarmning i ny bebyggelse i områder, der er eller bliver udlagt til kollektiv varmeforsyning.

Vandforsyning

Lokalplanområdet forsynes med drikkevand fra ”FORS A/S”.

Regn- og spildevand

Området er separatkloakeret. Spildevand skal ledes til den offentlige spildevandsledning. Ved lokalplanområdet er der etableret kloakledninger som vist på kortbilag 2. Afledningskoefficient (befæstelsesgrad) for området fastsættes til 0,5 Jf. Spildevandsplanen for Holbæk Kommune. Afledningskoefficienten angiver, hvor meget areal der må befæstes. Såfremt afledningskoefficienten overskrides, skal der anvendes andre metoder til afledning eller forsinkelse af regnvand, hvor regnvand afledes og forsinkes på egen grund og ledes til kloak. Forsinkelsen kan ske i et underjordisk system eller med fordampningsbassiner. Grundet jordforurening kan man ikke anvende løsninger hvor regnvand forsinkes til nedsivning.

Info:

Spildevandsanlægget skal etableres på privat anledning, og det kræver forsyningsselskabets godkendelse. Det forventes, at det udførte kloakanlæg kan overtages af forsyningsselskabet på visse vilkår. Tilslutning og overtagelse skal betragtes som et hele i forbindelse med tilladelsen til udførelsen. Inden kloakanlægget udføres, skal der være truffet en aftale mellem forsyningsselskabet og den, der lader anlægget udføre, om den økonomiske afregning i forbindelse med forsyningsselskabets overtagelse af anlægget. Herunder skal der træffes aftale om kloaktilslutningsbidrag og eventuel godtgørelse for anlæggets værdi. Der skal yderligere træffes aftale om dimensioneringen af anlægget, før det eventuelt kan overtages af forsyningsselskabet. Der er forsyningsselskabet, der afgør, om det ønsker at overtage et privat fælles spildevandsanlæg.

Note:

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug

Affaldshåndtering og affaldssortering skal følge det til enhver tid gældende regulativ til husholdningsaffald ift. husholdningsaffald og erhvervsaffald skal følge det til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald.

Regulativ for husholdningerne link

Tillæg til regulativ til husholdningsaffald link

Regulativ for erhvervsaffald Link

Telekommunikation

Ny bebyggelse kan tilsluttes kabelnet, fibernet eller lignende fælles signalanlæg.