Miljø

Støj

Lokalplanen ligger 150 meter fra lokalbanen og ud til Lundemarksvej hvorfra bebyggelse/byggefelt er trukket 13,5 meter tilbage.

Støj fra vejtrafik

Der er udarbejdet en støjredegørelse for vejtrafik. Støjredegørelsen viser at grænseværdien for støj fra vejtrafik i boliger på 58 dB overskrides, men at de væsentligste opholdsarealer opfylder støjkravene.

I forbindelse med realisering af projektet vil man skulle tage de nødvendige forholdsregler med anvendelse af støjreducerende tiltag som f.eks. støjreducerende vinduer i facaden ud mod hhv. Lundemarksvej, Konsul Beÿers Alle og Skyttens vej. Udformningen af boligerne skal ske således at støjniveau for åbne vinduer indendørs i sove- og opholdsrum så vidt muligt holdes under 46 db samt at boligerne orienteres  så boligernes sove og opholdsrum placeres mod boligens stille facade.

Illustration 14

Støjredegørelsens målinger

  • Ud mod Lundemarksvej er 63-68 dB
  • Ud mod Konsul Beÿers Allé 58 – 68 dB
  • Ud mod Skyttens Vej: 58 – 63 dB

Støj fra jernbanen

På Miljøstyrelsens hjemmeside findes data for jernbanestøj indtil Holbæk station. Da antallet af tog på strækningen efter Holbæk station er mindre, er der ikke redegjort for støjpåvirkninger på strækningen umiddelbart nord for lokalplanområdet. Med udgangspunkt i den data der findes vurderes det, at området ligger langt nok fra jernbanen til ikke at være påvirket over grænseværdien på 64 dB (det orange felt), selv hvis man viderefører støjbæltet til at gælde hele jernbanestrækningen.

Illustration 15

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Der er registreret forurenede arealer inden for lokalplanområdet. Ejendommen er kortlagt på V1 og V2 uden offentlig indsats, da der p.t er erhverv og da ejendommen ikke ligger i et område ved vigtigt grundvand. For at bygge på grunden eller ændre arealanvendelsen, skal Holbæk Kommune tage stilling til, om der skal gives tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Realisering af nybyggeri kræver tilladelse efter jordforureningslovens § 8 hvor der skal være fokus på kontakt- og indeklimarisiko. Der er forud for planforslagets udarbejdelse igangsat myndighedsarbejde med henblik på at krav for jordhåndtering overholdes, og der fastsættes vilkår efter jordforureningsloven som skal sikre, at ny anvendelse af arealet ikke indebærer en risiko for kommende beboere.

Der er ansøgt om §8 tilladelse ifm. Ansøgning om nedrivningstilladelse og der er givet tilladelse til opbrydning af belægninger for at kortlægge forurening yderligere i henhold til at få endelig §8 tilladelse. Kontakt jord@holb.dk for yderligere information.

Boligprojektet vurderes ikke at indebære en risiko for øget jordforurening, tværtimod vil der med planforslagets realisering ske en håndtering af den allerede eksisterende forurening.

Fund og fortidsminder

I det nordvestlige hjørne af planarealet er registreret sb.85 opsamling af diverse oldsager, som formodes at kunne indikere en bronzealderbebyggelse dette sted. Den vestlige del af planarealet synes ud fra ældre kort at have ligget stort set ubebygget fra omkring 1800-tallet til nu, og bebyggelsesspor fra oldtiden, således som disse antydes af sb. 85, vil fortsat kunne være tilstede på dette vestlige areal. Arkæologisk prøvegravning dette sted vil dermed være klart relevant.  Områdets østlige del ligger i udpeget kulturarvsareal, men også i område, der oplagt kan være markant forstyrret i forbindelse med etablering af jernstøberiet. Relevans af arkæologisk prøvegravning i dele af dette område kan dog ikke på forhånd afskrives.

Før jordarbejder har bygherre/entreprenør altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse om arkæologiske interesser, jf. museumslovens § 25. Herved har bygherre og entreprenør de bedste muligheder for at undgå ikke planlagt standsning af anlægsarbejdet og undgå udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens § 27. Hvis museet i sin udtalelse vurderer, at der ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser på arealet, så skal evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse betales af Kulturministeren jf. museumslovens § 27 stk. 5. En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men den fritager bygherre for udgifterne til en arkæologisk undersøgelse.

 

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af planforslagenes miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget.

Ifølge lovens § 8, stk. 2 skal der gennemføres en vurdering af, om planer og programmer kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, når disse:

1) er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer eller

2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Efter § 8, stk. 2, nr. 1 skal planer, der fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning dog kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Planforslagene udlægger området til boligbebyggelse i overensstemmelse med eksisterende kommuneplanramme. Arealet er beliggende centralt i byen og omkranset af eksisterende bebyggelse på alle sider. Dispositionen tilpasser bebyggelseshøjder til omkringliggende bebyggelseskanter, jf. ovenstående beskrivelse af projektet. De centralt placerede punkthuse i bebyggelsen kan opføres i op til 6-8 etager, i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme. Der er udarbejdet visualiseringer for belysning af visuelle påvirkninger heraf. 

Planforslagene vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • Realisering af boligbebyggelse indplaceres i et centralt byområde, med omkringliggende fuldt bebygget nabobebyggelse. Der er udarbejdet visualiseringer af visuel påvirkning, der ikke vurderes at indebære væsentlige påvirkninger.
  • Der udlægges ikke nye veje eller trafikanlæg, da bebyggelsen betjenes af eksisterende vejadgange. Der er udarbejdet trafikanalyse, der ikke vurderes at indebære væsentlige påvirkninger, ved gennemførelse af de beskrevne tiltag.
  • Området vurderes ikke at indebære særlige naturværdier, herunder såvel dyre- som planteliv. Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med planforslaget.

HUSK: I den endelige plan indsættes § 13 - redegørelse som bilag bagest.