Servitutter

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget gennemført en servitutredegørelse ved landinspektør for matr. nr. 9bs og 10k, 10l og 10al.

Ejer og bygherre er forpligtigede til selv, at danne sig et overblik over de tinglyste servitutter og aflyse i nødvendigt omfang. Det er desuden ikke alle rør, kabler og ledninger der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan for eksempel dreje sig om el, telefon, tele- og tv-kabler samt vand-, fjernvarme-, gas- og spildevandsledninger.

Servitut 4, 10, 11 og 12 kan aflyses med vedtagelse af lokalplanen.

For matr. nr. 9bs og 10k er følgende servitutter tinglyst

1) 18.12.1913 – 902984 Dok om bebyggelse, benyttelse mv.: Servitut har ingen betydning for projektet for så vidt angår matr. nr. 9bs og 10k Ladegården, Holbæk Jorder. Servitutbestemmelse vedr. matr. nr. 9bb.

2) 28.2.1924 – 902985 – 21 Dok om ekspropriation mv. : Servitut omhandler blandt andet ekspropriation og oprettelse af ny privat fællesvej langs det nordlige skel af hist. Matr. nr. 9bæ (i dag 10l) med færdselsret for hist. Matr. nr. 7a, 8a, 8b og 10 (i dag bl.a. 10k og 10bs). Færdselsretten har ingen betydning for matr.nr. 9bs og 10k. Servitutten bør aflyses hvis matr. 10l og 10al Ladegården, Holbæk Jorder, inddrages. Dette forudsætter nærmere afklaring omkring råderet for matr. 9 aø til garage. 

3) 28.01.1949 – 4804 – 21 Dok om hegn. Hegnsmur mv.: Hegnspligt i nordlige skel af matr. nr. 9bs. Forpligtigelse til at vedligeholde en støbt mur i skel mod nord mod naboejendom 4db, hvorpå et hegn er opsat. Påtaleberettiget er ejere af matr. nr. 4db Holbæk Ladegård. Hvis muren ikke eksisterer mere bør servitutten aflyses.

4) 15.01.1962 – 307 – 21 Dok om bebyggelse, benyttelse mv. : Servitutten vedr. matr. nr. 10k og indeholder servitutter i form af forkøbsret for Holbæk Kommune ved udstykning samt berettigelse til at drive en industrigrund. Byggelinje mod Lundemarksvej på 12 meter fra vejmidten. Krav om anlæg og vedligehold af grønne områder i 15 meters afstand til vejmidten på Lundemarksvej. På arealet mellem byggelinje og 15 m linjen, må der kun efter byrådets særlige godkendelse opføres lette, mindre bygninger. Der er desuden hegnspligt mod kommunens ejendomme og hegnet skal godkendes af kommunen. Og endelige er der regler om afledning af regnvand og spildevands/kloakering. Byggelinje bestemmelser mv. kan evt. videreføres i lokalplan og servitutten aflyses efter aftale med påtaleberettigede, påtaleberettigede er Holbæk Kommune.

5) 05.02.1998 -4191 – 21 Dok om affaldsdepot: Denne servitut omhandler forurening af bly og olie på matr. nr. 9bs og 10k. Der er restriktioner på ny bebyggelse op området og det kræver godkendelse at bebygge. Påtaleberettiget er Region Sjælland. Servitutten har betydning for projektet.

6) 10.01.2000 – 530 – 21 Dekl. Om affaldsdepot mv. : Denne servitut omhandler forurening af bly, phenol og olie på matr. nr. 9bs og 10k. Der er restriktioner på ny bebyggelse op området og det kræver godkendelse at bebygge. Påtaleberettiget er Region Sjælland. Servitutten har betydning for projektet.

For matr. nr. 10l og 10al er følgende servitutter tinglyst

8) 28.02.1924 – 902996 – 21. Dok om ekspropriation / foreløbig ekspropriation mv.: Servitut omhandler bl.a. ekspropriation og oprettelse af ny privat fællesvej langs det nordlige skel af hist. matr.nr. 9 bæ (I dag 10l) med færdselsret for hist. matr.nr. 7a, 8a, 8b, og 10 (I dag bl.a. 10k og 9bs). Vejarealet er nedlagt for længst, men er stadig udlagt på matrikelkortet. Servitutten bør aflyses og vejen bør slettes fra matrikkelkortet.

9) 10.07.1946 – 1742 – 21 Dok om færdselsret mv. Bestemmelser om et udlagt vejstykke benævnt fabriksvej. Vejen er nedlagt for længst og det meste af vejen er slettet på matrikelkortet, men ikke over matr. 10l. Servitutten bør aflyses og vejen bør slettes på matrikelkortet.

10) 25.07.1955 – 3181 – 21 Dok om forpl til at udbetale 1342,45 kr. til sælgeren dersom et vejareal kan nedlægges som vej. Bestemmelse i skøde på hist. matr. nr. 10g (i dag del af matr. nr. 10l) om at betale et beløb, hvis vejarealet nedlægges. Vejarealet er nedlagt for længst, men er stadig udlagt på matrikelkortet. Servitut bør aflyses og vejen bør slettes på matrikelkortet.

11) 19.12.1962 – 8926 – 21 Dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv, indeholder bestemmelser om salg. Servitutten indeholder servitutter i form af forkøbsret for Holbæk Kommune ved udstykning samt berettigelse til at drive industrigrund. Byggelinje mod Lundemarksvej på 12 meter fra vejmidten. Krav om anlæg og vedligeholdelse af grønne områder i 15 meter afstand fra vejmidten på Lundemarksvej. På arealet mellem byggelinje og 15 m-linje, må der kun efter byrådets særlige godkendelse opføres lette mindre bygninger. Der er desuden hegnspligt mod kommunens ejendomme, og hegnet skal godkendes af kommunen. Og endelig er der regler om afledning af regnvand og spildevand/kloarkering. Byggelinje bestemmelser mv. kan evt. videreføres i lokalplan og servitutten aflyses, efter aftale med påtaleberettigede. Påtaleberettigede er Holbæk Kommune.

12) 26.01.1963 – 693 – 21 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, indeholder bestemmelser om salg rette lysningsnr. er 697 og 699 Servitut lyst på hist. matr. nr. 11 cx (i dag matr. nr. 10l). Samme ordlyd som servitut nr. 5.

For matr. nr. 10l er yderlige følgende servitut tinglyst

13) 18.08.1955 – 3577 – 21 Dok om at ingen bygning må placeres nærmere vejmidten end 9 meter Bestemmelse i skøde på hist. matr. nr. 11 cx (i dag matr. nr. 10l) om, at ingen bebyggelse må placeres nærmere vejmidte end 9 meter (Skyttensvej og den tidligere fabriksvej).