I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 at udvide anvendelsesmulighederne for Jyderup Præstegård fra offentlige formål til centerformål.
1.2 at fastlægge bestemmelser omkring præstegårdsbygningernes bevaring.

 

2.1 Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 1a, Jyderup By, Jyderup jf. kortbilag 3.
2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone og fastholdes i byzone.

3.1 Lokalplanområdet udlægges til centerformål, herunder restaurant, hotelvirksomhed, forsamlingshus, detailhandel, liberale erhverv, kultur- og foreningsformål, institution, undervisningsformål o. lign, samt forsat anvendelse til bolig.

4.1 Indenfor lokalplanområdet kan indrettes 1 mindre butik til lokalområdets daglige forsyning med et maksimalt butiksareal på 200 m2.

 

5.1 Der må ikke opføres yderligere bebyggelse på ejendommen. Efter nærmere vurdering kan kommunal bestyrelsen dog i særlige tilfælde give tilladelse til fritliggende udhuse, tepavillioner og lign, dog jf. § 13.1.
5.2 Der må ikke opføres tilbygninger til hovedhuset (bygning A) eller tidligere driftslænger (bygning B). Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde meddele dispensation til en tilbygning til bygning B i vestfløjen, kan placeres mod syd, ved et særligt arkitektonisk bearbejdet projekt, dog jf. § 13.1.

6.1. Jyderup Præstegård er udpeget som bevaringsværdig bebyggelse. Bygningerne angivet på kortbilag 4 og 5 skal søges bevaret og må derfor ikke nedrives uden en tilladelse fra byrådet. 

Gældende for bygning A, jf. kortbilag 4 og 5:
6.2 Udvendige ændringer i form af ombygninger, herunder facadeændringer, udskiftning af tage, vinduer og døre skal ske i overensstemmelse med bygningens eksisterende arkitektur, rytme, proportioner og materialevalg.
6.3 Bindingsværket i hele bygningsfacaden skal fremstå sort og tavlerne skal fremstå kalket hvid.

Tag
6.4 Taget skal være udført i røde vingeteglsten.
6.5 Tagets udformning må ikke ændres.
6.6 Nye vinduer i taget må etableres under forudsætning at


· de er små fredningsvinduer.
· antal på tagflade mod syd ikke overstiger 2 nye vinduer på hver side af frontispicen.  
· de placeres af hensyn til tagfladens samlede udtryk på nordsiden.
· taget fremstår mindre ubrudt af tagvinduer.

Vinduer
6.7 Der må ikke etableres nye vinduer i facaderne.
6.8 Vinduer skal fremstå i træ som småsprossede vinduer og hvidmalede gående rammer.
6.9 I østvendte gavl må vinduessætningen videreføres i tilfælde af nedrivning af tilbygning, jf. kortbilag 5, der anviser, at nedrivning af tilbygning tillades.
6.10 Der må ikke laves vinduesblænding.


Døre
6.11 Der må ikke etableres nye døre.
6.12 Havedør på sydvendte bygningsside skal være i overensstemmelse med bygningens eksisterende arkitektur og materialevalg, herunder materialevalget træ med små sprosser og hvidmalede gående rammer.
6.13 Alle døre på nordvendte bygningsside skal farvesættes i mørke farver kontrasterende til facaden, eksempelvis som Københavnergrøn.

Trapper
6.14 Trapper skal udføres i granitsten, kampesten eller sortmalet træ.
6.15 Renovering af eksisterende trapper skal ske i overensstemmelse med bygningens oprindelige materialevalg.

Andre bygningsdetaljer
6.16 Skorstene skal fremstå hvide.
6.17 Nedløbsrør og tagrender skal fremstå i zink eller galvaniseret stål.  
 
Gældende for bygning B, jf. kortbilag 4:
6.18 Udvendige ændringer i form af ombygninger, herunder facadeændringer, udskiftning af tage, vinduer og døre skal ske i overensstemmelse med bygningens eksisterende arkitektur, rytme, proportioner og materialevalg.
6.19 Bindingsværket i hele bygningsfacaden skal fremstå sort og tavlerne skal fremstå kalket hvid.

Tag
6.20 Taget skal være stråtækt tag med kragetæer.
6.21 Der må ikke etableres vinduer i taget.
6.22 Taggennembrydninger kan kun tillades ved opsætning af nødvendige tekniske installationer og under mest mulig hensyn til bygningens eksisterende arkitektur og materialevalg.

Vinduer
6.23 Vinduer skal udføres som i staldvinduer i støbejern eller som bondevinduer i træ.  
6.24 Der kan i hele bygning B etableres vinduer i facaderne under forudsætning at


· de holder sig inde for tavlerne og hviler på den midterste horisontale bjælke,
· et nyetableret vindue er i overensstemmelse med udformningen af de øvrige vinduer i pågældende nærliggende tavler, herunder skala, rytme og materialevalg.
· der kun etableret ét vindue pr. tavle
· at et vindue ikke udfylder hele tavlen
6.25 Vinduesblænding skal udføres tilsvarende de øvrige tavler.   

Døre

6.26 Døre kan udskiftes med vinduespartier.
6.27 Døre skal være sortmalede trædøre.

7.1 Veje
Med lokalplanen ændres der ikke på eksisterende vejforhold. Vejadgangen til lokalplanområdet sker fra Holbækvej.

7.2 Stier
Med lokalplanen udlægges ikke nye stier.

7.3 Parkering
Lokalplanen fremsætter nedenstående normkrav:
1 p-plads pr. 25 m2 butiksformål
1 p-plads pr. 50 m2 etageareal publikumsorienteret service
Mindst 2 p-pladser pr. åben/ lav bolig
Det vurderes, at ovenstående p-normer alle kan imødekommes i nuværende gårdspladsareal.

8.1 Inden for lokalplanens område må opsættes skiltning, der underbygger præstegårdsbygningernes bevaringsværdier. 
8.2 Skiltning skal fremstå som emaljeskilt, galgeskilt eller skiltebogstaver i træ eller metal.
8.3 Vinduesfelter må ikke tildækkes ved skiltning.
8.4 Skiltning og belysning skal tilpasses facadens opdeling med døre, vinduer, materialer og farvesætning.
8.5 Skiltning må ikke gennemføres sammenhængende i hele facadelængder.
8.6 Der må ikke ske facadebeklædning
8.7 Belysning skal ske nedadrettet og må ikke være blændende eller til gene for omgivelserne.
8.8 Belysning skal være i hvide eller gule toner.

9.1 Indenfor lokalområdet må der ikke ske terrænregulering, udover +/- 0,5 meter.

 

10.1 Udformning og anvendelse af bebyggede arealer, beplantning mm. skal respektere gældende fredning af havearealerne, jf. § 13.1

11.1 Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og må ikke benyttes til nogen form for oplag.

 

12.1 Det gælder for både bygning A og B jf. kortbilag 4 og 5, at installation af nødvendige tekniske anlæg skal ske under mest mulighed hensyn til bygningens oprindelige arkitektur og materialevalg.
12.2 Udvendige tekniske anlæg skal forså vidt mulighed være sorte grundet hensynet til bygningsanlæggets rene udtryk i facaden sort/hvid skal bibeholdes, jf. § 6.3 og § 6.19.

13.1 Jf. § 5.1 + 5.2 skal Fredningsnævnets tilladelse, foruden kommunalbestyrelsens, indhentes før opførelse af nybyggeri og tilbygninger på ejendommen.

14.1 Med lokalplanens vedtagelse aflyses bestemmelser i Lokalplan nr. 10-15, der omfatter matr. nr. 1a, Jyderup by, Jyderup.

 

15.1 Indtil forslaget