Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for en udvidelse af anvendelsesmulighederne af Jyderup Præstegård fra offentlige formål til centerformål herunder restaurant, hotelvirksomhed, forsamlingshus, detailhandel, liberale erhverv, kultur- og foreningsformål, institution, undervisningsformål o. lign, samt forsat anvendelse til bolig. Derudover kan der indrettes detailhandel i form af maksimalt 200 m2 butiksformål.

Lokalplanen fastsætter ligeledes bestemmelser omkring præstegårdsbygningernes bevaring, der foreskriver at:

· udvendige ændringer i form af om- og tilbygninger, herunder facadeændringer, udskiftning af tage, vinduer og døre skal ske i overensstemmelse med bygningen

oprindelige arkitektur og materialevalg.

· bygningens bevaringsværdier primært knytter sig til det firlængede gårdanlægs væsentlige kulturhistoriske og miljømæssige betydning for Jyderup by, hvor anlægget er umisteligt for lokalområdet.

· anlægget og dets bygninger bør holdes ved lige og vurderes som værende arkitektonisk robust nok, til at kunne transformeres med henblik på ny anvendelse og tilpasses moderne behov, uden af miste autenticitet, såfremt overordnet oprindelige landskabelig organisering, hierarki, symmetri, proportioner, farvevalg, bygningers ydre og lign. fortsat opretholdes.