Energi og forsyning

Lokalplanområdet er tilsluttet eksisterende el- og vandforsyningsanlæg samt fælles anlæg til afledning af regn og spildevand.

Energiforsyning

SEAS/NVE er netselskab og elleverandør i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

Varmeforsyning

Området ligger i et kollektivt varmeforsyningsområde og forsynes med naturgas fra DONG Energy (www.dongenergy.dk). lokalplan 19.10 fastsætter bestemmelser om tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning*.
Opvarmning må ikke ske ved etablering af oliefyr (supplerende opvarmning skal opfylde kravene for dispensation til fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning jf. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 690 af 21. juni 2011, § 15 stk. 2.).
Supplerende opvarmning kan ske med eksempelvis varmepumpe eller træfyr, (se i øvrigt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 690 af 21/06/2011).
Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Kvarmløse-Tølløse vandværk.

Regn- og spildevand

Området er separatkloakeret. Der løber ledninger til afledning af spildevand og regnvand nord, øst og syd for lokalplanområdet (se kortbilag 2).

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til ”Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald” samt ”Erhvervsaffaldsregulativ” for Holbæk Kommune.