Lokalplanens indhold

Lokalplanen fastholder områdets anvendelse til centerformål, herunder den eksisterende dagligvarebutik med tilhørende parkeringsareal. Anvendelsesmulighederne udvides således, at både serviceerhverv (såsom butikker, restauranter og lign.) og publikumsorienterede liberale erhverv (såsom pengeinstitutter, advokat- og ejendomsmæglervirksomhed, frisører og lign.) kan lokaliseres i stueetagen mod Smedelundsgade. Dette sker for at øge alsidigheden i sammensætningen af butikstyper og dermed fremtidssikre aktiv brug af lokalerne. Dette vil igen bidrage til bylivet i Smedelundsgade.

Lokalplanen fastsætter bevaringsbestemmelser som, i videst muligt omfang, sikrer de værdifulde kulturmiljøer og de bevaringsværdige bygninger inden for området. Udvendige ændringer i form af om- og tilbygninger fx facadeændringer, udskiftning af tage, vinduer og døre, skal ske i overensstemmelse med den enkelte bygnings oprindelige arkitektur og materialevalg.

I overensstemmelse med kommuneplanen giver lokalplanen mulighed for en begrænset udbygning i området. Desuden er der mulighed for nybyggeri ved Jernbanevej, såfremt der sker nedlæggelse af minimum halvdelen af etagearealet af dagligvarebutikken. Byggemuligheder, anvendelse m.v. fastlægges detaljeret af hensyn til nybyggeriets indpasning i den eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse skal, som hovedregel, søges tilpasset facadelinjer, husdybder, etageantal, gesimshøjder, tagform og materialevalg ved den omgivende bebyggelse. Ny bebyggelse kan dog opføres i et tidstypisk udtryk, hvis dette efter en nærmere konkret vurdering skønnes at kunne bidrage positivt til det samlede bymiljø.

Anvendelsesplan

Bevaringsforhold