Statslig og regional planlægning

Lokalplanen vurderes at være i overensstemmelse med den overordnede planlægning, men forudsætter et tillæg til Kommuneplan 2013 – 2025 for Holbæk Kommune.

Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013-2025 for Holbæk Kommune omfattet af kommuneplanramme 1.C14, som udlægger området til centerområde. I centerområder kan der planlægges for boliger, pladser og grønne områder samt private og offentlige kontor- og servicevirksomheder, detailhandel, parkeringsanlæg, liberale erhverv, undervisning, institutioner, kulturelle aktiviteter, cafeer, restauranter, hotel- og konferencevirksomhed og lignende inden for miljøklasse 1 -3.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for det pågældende område 1.C14. Det er imidlertid politisk besluttet, at detailhandelsafsnittet i Kommuneplan 2013 – 2025 hjemtages til fornyet behandling, hvilket indebærer, at der vil ske en revision af den i rammen beskrevne henvisning til detailhandelsramme 1.DBM01. Med kommuneplantillæg nr. 9 fastlægges nemlig en ny detailhandelsramme, 1.DBM06, specifikt svarende til rammeområde 1.C14.

Af detailhandelsramme 1.DBM06 fremgår det, at der kan etableres én dagligvarebutik på maksimalt 600 m² (den eksisterende dagligvarebutik). Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker 600 m² og 300 m² for udvalgsvarebutikker. Det samlede maksimale bruttoetageareal er 1.500 m2.

Lokalplan 1.47 vurderes at være i overensstemmelse med den overordnede planlægning med vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9, hvorved der udlægges en ny detailhandelsramme jf. ovenstående.

Se forslag til kommuneplantillæg nr. 9 her

Eksisterende lokalplaner

Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan nr. 72 Kirkekarréen, som blev udarbejdet sideløbende med en byfornyelsesbeslutning af området i løbet af 1985 og 1986. Lokalplan nr. 72 aflyses i sin helhed ved den endelige vedtagelse af Lokalplan 1.47.

Lokalplanområdet er desuden, som resten af bymidten, omfattet af lokalplan nr. 1.10, der er en rammelokalplan, som regulerer centerfunktioner, trafikforhold og byens udseende. Formåls- og anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 1.10 forhindrer etablering af liberale erhverv i stueetagerne mod handelsgaderne, herunder Smedelundsgade. Indeværende lokalplan 1.47 muliggør liberale erhverv i stueetagen mod Smedelundsgade inden for lokalplanområdet. Som følge af nævnte uoverensstemmelse mellem rammelokalplan 1.10 og lokalplan 1.47 vil rammelokalplanen blive aflyst for lokalplanområdet ved den endelige vedtagelse af Lokalplan 1.47.

Se lokalplan nr. 1.10 her

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet er beliggende inden for de kystnære dele af byzonen. I henhold til Planlovens § 16, stk. 4, skal redegørelsen til lokalplanforslaget derfor redegøre for bebyggelse og anlæg, der vil påvirke kysten visuelt.

Lokalplanområdet ligger bag eksisterende, og højere, bymæssig bebyggelse. Lokalplanen muliggør ikke nybyggeri, der overstiger højden på den eksisterende bebyggelse og det vurderes derfor, at der ikke vil være nogen visuel påvirkning af kysten.

Butikkers påvirkning af bymiljøet

I henhold til Planlovens § 16, stk. 6, skal lokalplaner, der muliggør etablering af butikker, gøre rede for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold.

Lokalplanen giver mulighed for butiksarealer og påvirkningen af bymiljøet som følge heraf, vurderes at være af positiv betydning, da en bredere anvendelse vil sikre aktiv brug af de pågældende lokaler. Ved eksisterende forhold er såvel dagligvarebutik som udvalgsvarebutikker, restaurant m.v. allerede etableret inden for lokalplanområdet.

Diverse udpegninger

Kulturmiljø

Hele lokalplanområdet er udpeget som kulturmiljø, dels som en del af kulturmiljøet for midtbyen, og dels som en del af kulturmiljøet omkring Smedelundsgade. Inden for de udpegede kulturmiljøer skal bevaringsinteresserne så vidt muligt tilgodeses. Etablering af nye anlæg, ny bebyggelse og andre indgreb, der i væsentlig grad vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af bevaringsinteresserne, må som udgangspunkt ikke finde sted i disse områder.

Et kulturmiljø defineres i denne sammenhæng som et afgrænset område i byen med et bestemt kulturhistorisk helhedspræg. Frem for at have fokus på den enkelte (fredede eller bevaringsværdige) bygning, åbner kulturmiljøregistreringen op for en metode, hvor man betragter den enkelte bygning i sit miljø og som en del af en helhed. Et kulturmiljø er ikke en objektiv størrelse. Derimod er miljøerne i Holbæk by defineret og vurderet med øje for at kunne sige noget væsentligt om byens samfundsmæssige udvikling.

Langs Kirkestræde ligger større, ældre boligejendomme, der fremstår smukt istandsatte. Kirkestræde fremtræder i øvrigt brostensbelagt, - i fin harmoni med den snoede, originale middelalderlige forløb.

Smedelundsgade præges af bygninger med en fast facaderytme, portåbninger, sadeltage i rød tegl, kviste og frontkviste. Bygningerne følger den oprindelige gadelinje, som er meget klart defineret. Enkelte steder er bygningsmassen dog trukket en smule tilbage. Husenes skala varierer fra halvanden til fire etager, men gaden fremstår overordnet set homogen både skalamæssigt og arkitektonisk. De mange portåbninger og det dertilhørende byliv i gårdene på Smedelundsgades bagside fortæller historien om en aktiv handelsgade både før og nu.

Kulturmiljøets karakteristika:

•Kirkestrædes brolagte og snoede forløb

•Bygninger ligger med facader i gadelinje og størstedelen er opført i 2½ etage.

•Bebyggelsen mod Kirkestræde og Smedelundsgade er opført som sluttet randbebyggelse med en dybde af 8-12 m.

•Bygninger har saddeltag uden egentlige udhæng, overvejende beklædt med matte, røde tegltagsten.

•Det er kvalitetsbetonet byggeri med pudsede eller filtsede facader, eller med facader i blank mur (lertegl).

•Bygningerne har bygningsdetaljer såsom gesimsbånd, rytterkviste, høje sokler, trappesten, detaljer af smedejern, fyldningsdøre og opsprossede vinduer af træ.

•Der er en farveholdning, der er tilpasset omkringliggende bygninger, i farverne rød, hvid, grå, blå og gul.

Bevaringsværdige bygninger

Inden for lokalplanområdet er flere bygninger udpeget som bevaringsværdige i forskellig grad i Kommuneatlas Holbæk fra 1993.

Udpegningen i Kommuneatlasset er foretaget på baggrund af en SAVE-registrering*. Bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdi 1, 2, 3 og 4 i henhold til SAVE-registrering skal søges bevaret og må ikke nedrives uden en nærmere vurdering og tilladelse fra byrådet.

Nærværende lokalplan tager udgangspunkt i udpegningerne fra Kommuneatlas Holbæk, men fastlægger samtidig en række justeringer af bevaringsværdien på flere bygninger. Disse justeringer sker på baggrund af en ny registrering af lokalplanområdets bygninger, som er foretaget i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse. Udpegningerne/justeringerne fra den nye registrering er ligeledes foretaget på baggrund af en SAVE-registrering.

•Kirkestræde 2b er en fredet bygning.

•Kirkestræde 2c og 6a er udpeget som bygninger med en høj bevaringsværdi.

•Kirkestræde 4a og 8a, Smedelundsgade 8a, 10 og 14a samt Jernbanevej 21, 29a og 31 er udpeget som bygninger med en middel bevaringsværdi.

Lokalplanens § 8, med tilhørende kortbilag 5, udpeger hvilke bygninger, der i tilfælde af ansøgning om nedrivning, ombygning eller omdannelse skal tages særligt bevaringsmæssigt hensyn til og hvilke, der skal tages delvist bevaringsmæssigt hensyn til. Bygninger, der ikke tilhører disse to kategorier, skal der ikke tages et bevaringsmæssigt hensyn til.

Note*) SAVE står for “Survey of Architectural Values in the Environment” (oversat: “Registrering af arkitektoniske værdier i miljøet”). SAVE er en metode til kortlægning og registrering af byers og bygningers bevaringsværdier.

Se registrering af bygninger her

Link til Kommuneatlas for Holbæk Kommune

Se nærmere beskrivelse af kulturmiljøerne her

Trafikforhold

Eksisterende vejadgange, passager og parkeringsarealer fastholdes.

Der er kollektiv trafikbetjening i nærområdet herunder busstoppesteder inden for 200 m ved Blegdammen, Smedelundsgade samt Markedspladsen. Holbæk Station ligger desuden 400 m fra lokalplanområdet.

Der skal tilvejebringes parkeringspladser i henhold til kommuneplanens p-normer:

•Boliger: Mindst 1,5 p-plads pr. bolig

•Dagligvarebutikker: Mindst 1 p-plads pr. 25 m2 bruttoetageareal

•Øvrige butikker og erhvervsformål, herunder kontor- og serviceerhverv: Mindst 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal

I Holbæk bymidte kan kommunen meddele dispensation, hvis der på den enkelte ejendom ikke kan udlægges det nødvendige antal p-pladser, til at indbetale et beløb for hver manglende p-plads til den kommunale p-fond efter det til enhver tid gældende parkeringsregulativ.

Offentlig service

Lokalplanområdet hører under Isefjordsskolens skoledistrikt. Mht. dagtilbud hører området under distrikt Isefjord. Holbæk Kommune har frit skolevalg i det omfang, der er plads til eleverne udenfor eget skoledistrikt, og der er pasningsgaranti på dagtilbudsområdet.

Der er busstoppesteder og togforbindelser ved Holbæk Station.

Om Holbæk Kommunes aktuelle servicetilbud henvises i øvrigt til hjemmesiden www.holbaek.dk.