Bæredygtighed

Holbæk Kommunes strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.

For at indfri disse mål er det bl.a. besluttet at alle lokalplanforslag for nye boligområder skal stille krav om at bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse efter det til enhver tid gældende bygningsreglement, og at regnvand fremover skal anvendes som en gevinst for byens rum og i muligt omfang bortledes lokalt. Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

I lokalplanen stilles krav om, at nyt boligbyggeri skal opføres som lavenergibyggeri.

Transport

Lokalplanområdet ligger i direkte tilknytning til den indre ringgade, og placerer centerfunktioner i form af butiksarealer i bymidten, med god trafikal tilgængelighed for såvel offentlige som private transportmidler.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald i Holbæk Kommune. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling.

Etablering af butiksareal med tilhørende parkering centralt i bymidten vurderes at understøtte en hensigtsmæssig og bæredygtig byudvikling, hvor centralisering af mange byfunktioner inden for gåafstand til samme centrale p-arealer giver mulighed for mindre bilkørsel mellem bymidtens funktioner.

Sundhed og trivsel

Lokalplanen fastholder, at der skal etableres opholdsarealer i forbindelse med nybyggeri eller ændret etagearealanvendelse. Opholdssarealer kan tilvejebringes i form af (fælles) tagterrasser, altaner og/eller gårdanlæg.

Lokalplanområdet ligger tæt på grønne parker som fx Bysøparken og Apotekerhaven. Derudover er fx fjord, skov og idrætsfaciliteter at finde inden for kort afstand fra området.