Miljø

Støj

Trafikken på vejene omkring lokalplanområdet er både af lokal og gennemkørende karakter (centerområde). Dvs. at området til tider kan være støjbelastet. Det forventes dog, at Miljøstyrelsens vejledende maksimale grænseværdier for støjniveau i centerområder kan overholdes. Ligeledes skal bygningsreglementets gældende regler for støjniveauer overholdes.

Den inden for lokalplanområdet muliggjorte anvendelse ændres ikke væsentligt i forhold til bestående forhold, og indebærer således ikke nye udlæg af areal til støjfølsom anvendelse.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984.

Jordforurening

Lokalplanområdet er områdeklassificeret som byzonejord.

På et mindre areal ved siden af dagligvarebutikken er arealet kortlagt for jordforurening på vidensniveau V1.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Der er registreret følgende fund inden for lokalplanområdet:

1980: Kirkegård, Historisk Tid (dateret 1067 – 2009 e. Kr.)

Under kloakeringsarbejde i forbindelse med restaurering af kapellanboligen ved Sankt Nikolaj Kirke fremkom en grav (skelet i formuldet trækiste) fra den i 1871 nedlagte kirkegård. Graven stammer formentlig fra kirkegårdens sidste fase.

1997:Brønd, Historisk Tid (dateret 1536 – 1799 e.Kr.)

I forbindelse med ombygning af Konsul Flindts Gård sås resterne af en firkantet, træbygget brønd.

Der er desuden registreret adskillige fortidsminder i bykernen. Det kan derfor forventes, at der i forbindelse med grave- og anlægsarbejdet konstateres yderligere fund. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Holbæk Museum om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Holbæk Museum, jf. museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af de miljømæssige påvirkninger ved Forslag til lokalplan nr. 1.47 og Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til lokalplanforslaget.

Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Forslag til lokalplan nr. 1.47 og Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • planforslagene ikke muliggør nyt byggeri, som kan medføre en negativ påvirkning af det eksisterende miljø;
  • planforslagene alene muliggør en ændret anvendelse i eksisterende byggeri og da denne anvendelse ligger i direkte forlængelse af eksisterende anvendelse i området;
  • lokalplanforslaget fastsætter bestemmelser, som har til formål, at sikre det udpegede kulturmiljø og de bevaringsværdige bygninger;
  • planforslagene ikke medfører trafikale ændringer;

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med lokalplanforslaget.