0.1 I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1352 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er:

1.1 at muliggøre anlæg af en koldhal,

1.2 at muliggøre anlæg af en tilbygning med servicefaciliteter (toiletter og lign.) til Spejdergården

 

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 3, og omfatter del af matrikel nr. 1ab Torbenfeld Hgd., Frydendal, del af matrikel nr. 22n Syvendekøb By, Skamstrup samt del af matrikel nr. 1bø Torbenfeld Hgd., Frydendal samt alle matrikler der efter den 1. januar 2016 udstykkes indenfor lokalplanområdets afgrænsning.

2.2 Området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone.

3.1 Lokalplanområdet opdeles i delområderne A og B, jf. kortbilag 3.

3.2 Delområde A må kun anvendes til bolig eller anden bebyggelse som er foreneligt med et boligområde, som eksempelvis en koldhal.

3.3 Delområde B må kun anvendes til offentlige formål.

4.1 Den del af matrikel nr. 22n, som er omfattet af lokalplanen og del af 1ab må udstykkes indenfor lokalplanområdet, enten som 2 selvstændige ejendomme eller til sammenlægning som én ejendom bestående af 2 matrikler.

4.2 Yderligere matrikulering af de fra del af matrikel 22n og del af 1ab udstykkede dele er ikke tilladt, dog med undtagelse af ”små” matrikler til tekniske anlæg såsom pumpebrønde til spildevand eller vandboringer.

5.1 Inden for delområde A må der placeres anden bebyggelse, der er foreneligt med et boligområde, på maksimalt 600 kvm, inden for det på kortbilag 4 markerede område.

5.2 Bygninger på delområde A må ikke have en bygningshøjde der overstiger 8,5 m. og skal i facaden (ikke gavl) overholde det skrå højdegrænseplan h=1,4*a hvor h er højden og a er afstanden til skel.

5.3 Gavlfacaden på bygninger i delområde A skal være mindst 5m fra skellet til den kommende matrikel for adressen C. Hansensvej 19.

5.4 Inden for delområde B må der i forlængelse af annekset opføres en tilbygning med servicefaciliteter på maks. 55 kvm, inden for det på kortbilag 4 markerede område.

5.5 Tilbygningen skal sammenbygges med eksisterende bygning på området.

6.1 Tilbygningen på delområde B skal sammenbygges med eksisterende bygning på området.

6.2 Solceller og solfangere skal oplægges på eller integreres i tagflader i rektangulære felter. Solceller og solfangere skal være antirefleksbehandlede.

7.1 Adgang til området skal sikres fra vejen Rævebjerg.

7.2 Der må ikke ske oplag af maskiner eller større oplag af materialer udenfor koldhallen.

7.3 Før anlæg af adgangsvej til koldhallen skal der ansøges om en overkørselstilladelse til den ny-udstykkede matrikel på delområde A, til den private fællesvej, Rævebjerg.

8.1 Skilte må ikke bevæge sig, blinke eller være oplyste eller gennemlyste.

 

9.1 Ved terrænregulering skal der mod matr. 22a og 15g holdes en 0,5m grænse til skel hvor der ikke terrænreguleres.

 

10.1 Langs grænsen mellem delområde A og vejen Rævebjerg skal der etableres en grøn barriere i form af hæk, busk og/eller træer med en højde på mindst 1,5m. Denne grønne barriere behøves ikke være udvokset fra start.

11.1 Der må ikke opsættes udendørsbelysning til væsentlig gene for naboer.

 

12.1 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal bebyggelsen være tilsluttet den kollektive forsyning og det kollektive spildevandssystem jf. § 11.

13.1 Lokalplan 40-13 og 40-13-T1 aflyses for det i kortbilag 3 afgrænsede lokalplanområde for Lokalplan 12.04 Koldhal ved Rævebjerg.

 

14.1 Efter Holbæk Kommunes endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

14.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK

14.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Lokalplan nr. 12.04 – Koldhal ved Rævebjerg er vedtaget af Holbæk Kommune den 17 juni 2016.