Statslig og regional planlægning

Lokalområdet ligger i ”områder med særlige drikkevandsinteresser” (OSD). Ifølge Statens Vandplaner, retningslinje 40 og 41, må særligt truende aktiviteter som udgangspunkt ikke placeres inden for OSD. Forudsætningen for ændret arealanvendelse i OSD er, at den statslige kortlægning af grundvandet er gennemført. Grundvandskortlægningen er gennemført i 2011 (”Holbæk Vest”) Lokalområdet ligger i indvindingsoplandet til Mørkøv Vandværk.
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af en koldhal til opbevaring af maskiner og til nye service faciliteter. Denne anvendelse vurderes ikke at være til risiko for grundvandet i området.

Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplan 2013-2015. Lokalplanområdet er beliggende i rammeområde 12.B08 og 12.R01. Området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone. Delområde A er omfattet af ramme 12.B08 der er boligområde med mulighed for anden bebyggelse på 55 % og en maks. højde på 8,5m. Delområde B er omfattet af ramme 12.R01 der er rekreativt område med mulighed for mindre bygninger til områdets drift.

Eksisterende lokalplaner

Den eksisterende lokalplan nr. 40-13 og tillæg 40-13-T1 for Rævebjergområdet i Mørkøv, vil for det på kortbilag 3 afgrænsede område for Lokalplan 12.04 Koldhal ved Rævebjerg ved dennes vedtagelse blive aflyst (Begrundelsen for dette er at den gamle lokalplan for området ikke muliggør anlæggelsen af en koldhal, men stadigvæk er tilstrækkelig for det resterende område).

Diverse udpegninger

Lokalplanområdet er klassificeret som et område med særlige drikkevandsinteresser, og al fremtidig brug af lokalplanområdet skal tage hensyn til dette.

Der er ikke registreret fortidsminder inden for lokalplanområdet. Bygherrer opfordres til at kontakte Museet for Holbæk og Omegn før gravearbejde påbegyndes, idet man i henhold til museumslovens § 27 skal standse jordarbejder, hvis man støder på spor af fortidsminder.

Trafikforhold

Der skal i forbindelse med opførslen af koldhallen anlægges en ny indkørsel til koldhallen fra vejen Rævebjerg. Der gøres opmærksom på at der skal ansøges om en overkørselstilladelse til den ny-udstykkede ejendom, hvorpå koldhallen kan placeres, til den private fællesvej Rævebjerg.