Energiforsyning

SEAS/NVE er netselskab og elleverandør i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

Varmeforsyning

I området vil der ikke være behov for tilslutning til kollektiv varmeforsyning da koldhallen ikke vil være opvarmet. Tilbygningen bliver tilsluttet Spejdergårdens eksisterende opvarmning.

Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Mørkøv Vandværk, og ny bebyggelse med vandforbrug forudsætter tilslutning til ovennævnte vandværk.

Regn- og spildevand

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.
Delområde A er i øjeblikket markeret som fælleskloakeret, men planlægges i fremtiden separatkloakeret, dette har dog ikke relevans for koldhallen sål længe dens funktion ikke kræver afløb.
Delområde B er separatkloakeret og tilbygningen med servicefaciliteter skal kobles på det eksisterende netværk.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til ”Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald” samt ”Erhvervsaffaldsregulativ” for Holbæk Kommune.