Lokalplanens indhold

Lokalplansforslaget fastlægger kolonihaveområdernes nuværende struktur med opdeling i arealer med havelodder og fælles grønne områder. Bebyggelsesprocenten for kolonihaverne øges efter ønsket fra kolonihaveforbundet. Trafiksystemet med køreveje, et stinet og arealer til lokal fællesparkering og ophold fastholdes også i nærværende lokalplansforslag. På det enkelte havelod vil lokalplanforslaget muliggøre etablering af et kolonihavehus samt to mindre småbebyggelser til f.eks. skur og/eller drivhus.

Bebyggelsen kan opføres i en etage med en maksimal højde på 5 meter. Bebyggelse skal placeres 2,5 meter fra skel, også skel mellem kolonihavelodderne. Hævet opholdsarealer placeres indenfor maks. 30 cm til naboskel. Nuværende vejadgang til lokalplanområdet samt stierne der forbinder havelodderne bibeholdes.

Lokalplansforslagets bestemmelser vil tage hensyn til drikkevandsinteresserne i området og sikre adgangsforhold for forsyningsselskabet.