Kommuneplan 2017

Lokalplansforslaget ligger indenfor kommuneplanramme nr. 2.F06. Området er udlagt til rekreativt formål (kolonihaver og skov) og forsyningsformål. I Kommuneplanen 2017 er der øst for jernbaneterrænet udlagt en mulighed for fremtidig anvendelse til boligformål.

Dele af lokalplanområdet er udpeget som lavbundsareal, se kortbilag 4, bindingskort 3. Lavbundsarealer er vådområder og der må ikke gennemføres byggeri og anlægsarbejder, hvis det vil være til hinder eller i væsentlig grad besværliggøre et vådområdeprojekt. I den nordlige del af Rørvangsparken er der eksisterende kolonihavehuse i et lavbundsareal, som er tilknyttet Kalvemosen, de allerede eksisterende berørte kolonihavelodder, kan forsat blive liggende. I Rørvangsparken sydlige del er der et lavbundareal tilknyttet en klynge træer, hvor der også ligger eksisterende bebyggelse inde for området.

Der er udpeget en økologisk forbindelse igennem lokalplanområdet. Den økologiske forbindelse ligger som en buffer rundt om Kalve å. I en økologisk forbindelse må der ikke ske byudvikling eller anlægges veje og tekniske anlæg, hvis spredningen af vilde dyr og planter derved forringes. Der ligger eksisterende bebyggelse indenfor den økologiske forbindelse, men der er endnu et område omkring Kalveå som er friholdt. Det vurderes at de ændringer som lokalplansforslag 2.86 ved vedtagelse tillader, ikke vil forringe spredningen af vilde dyr og planter. Der er ingen registrerede Bilag IV dyrearter i lokalplanområdet.

Kommuneplanramme

Eksisterende lokalplaner

Den eksisterende lokalplan nr. 30 blev udarbejdet med det formål at sikre de eksisterende kolonihaver, og udvikle kolonihaveområdet Rørvangsparken i overensstemmelse med områdets anvendelse som rekreativt område. Lokalplan 30 aflyses ved endelige vedtagelse af nærværende lokalplansforslag.

Kystnærhedszone

En lille del af lokalplanområdet ligger i kystnærhedszonen, tættere end 3 km fra kysten, mere specifikt 2,7 km fra fjorden. Det drejer sig om den nordligste del, hvor fire havelodder, alle eksisterende bebyggelse, ligger delvist i kystnærhedszonen, se kortbilag 2, bindingskort 1. Der er mellemliggende skov, samt eksisterende bymæssig bebyggelse, derfor vil planforslaget ikke påvirke kystlinjen visuelt. Ydermere er kolonihavernes maksimale bygningshøjde 6 meter. Lokalplansforslaget vurderes derfor ikke at have negativ indvirkning på oplevelsen af kysten

Kystnærhedszone

Diverse udpegninger

Konsekvenszone

En del af det allerede eksisterende bebyggede areal i lokalplanområdet er påvirket af en konsekvenszone, omgrænsende 500 m, omkring medicinalindustrivirksomheden Pharma Cosmos.

Kommunens udpegning af erhvervsområder til produktionsvirksomheder, skal friholdes for boliger, kontorbyggeri mv. Indenfor konsekvensområderne omkring disse erhvervsområder, kræves der ved planlægning på naboarealer en redegørelse for hvordan miljøkonflikter afværges. Dette gøres for at sikre produktionsvirksomhedernes driftsvilkår og udviklingsmuligheder, og i den forbindelse at Miljøstyrelsens grænseværdier er overholdt, så det ikke giver grundlag for at skærpe vilkårene for virksomhederne efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven om miljøgodkendelser og påbud.

Konsekvensområderne kan som udgangspunkt afgrænses som en fast grænse på mindst 500 meter omkring de udpegede erhvervsområder for produktionserhverv. Konsekvensområder kan også afgrænse ud fra en konkret vurdering af, hvilken forureningsbelastning de pågældende virksomheder har og virksomhedernes udviklingsbehov, f.eks. med udgangspunkt i virksomhedernes gældende miljøvilkår.

Konsekvenszone

Landskabsplan

Lokalplanområdet ligger inden for Landskabsplan 3, Allerup. Landskabsplanens formål er bl.a. at formidle overgangen mellem byen og landet. Lokalplansforslaget er ikke i strid med landskabsplanen for området. Der vil forsat sikres grønne arealer og adgang til skoven.

Beskyttet natur

Der er områder med naturbeskyttelse indenfor lokalplanområdet. Det drejer sig om et beskyttet vandløb, mose og sø, se kortbilag 2 og 3, bindingskortene. Området er en del af udpegningen af det Grønne Danmarkskort, og en økologisk forbindelse løber tværs igennem planområdet. Den økologiske forbindelse i nærværende lokalplanforslag er placeret ved allerede eksisterende bebyggelse, ved Kalvemose å, et beskyttet vandløb, se kortbilag 2, bindingskort 1.

Beskyttet natur

Grundvandsboringer

Der er tre grundvandsboringer i området tilhørende FORS A/S, se kortbilag 2, bindingskort 1. Lokalplansforslaget vil ikke betyde en ændring af forholdene omkring grundvandsbeskyttelse da BNBO (boringsnæreområder) friholdes for bebyggelse. Desuden sikres det via bestemmelserne, at FORS A/S har adgang til boringerne af den eksisterende græsadgangsvej som bibeholdes. Kolonihavebrugere skal være opmærksom på at området er udpeget som nitratfølsomt hvilket betyder, at grundvandet under kolonihaverne nemt påvirkes af menneskelig aktivitet, hvorfor bl.a. gødskning og brug af pesticider kan forurene grundvandet

Skovbyggelinjen & Udpegninger

Lokalplanområdet ligger inde for skovbyggelinjen. Skovbyggelinjer har til formål at sikre skovens værdi og landskabelige forhold. Skovbyggelinjer udlægges i en afstand af 300 meter fra skoven. Inden for skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse, såsom bygninger, skure, campingvogne og master. Ifølge lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse Nr. 240 af 13. marts 2019 §17 stk. 3 gælder forbuddet ikke hvis der allerede findes væsentlig lovlig bebyggelse nærmere skoven end 300 meter. De eksisterende kolonihavehuse er omfattet af skovbyggelinjen. De mulige udlagte kolonihavelodder i lokalplanens sydlige del kræver reduktion af skovbyggelinjen, se kortbilag 3, bindingskort 2 . Skovbyggelinjen i dette område forventes ophævet når lokalplanforslaget vedtages endeligt. Kalvemosen som grænser op til lokalplanområdet er udpeget som fredskov. Fredskov er skovareal som skal dyrkes.

Skovbyggelinje

Trafikforhold

Lokalplanområdet vejforsynes fra Rørvangsvej. Der er på anvendelsesplanen, kortbilag 7, fastlagt veje og stier i lokalplanområdet. Den eksisterende private fællesvej, græsvej, i den sydlige del af Granløseparken bibeholdes, så FORS fortsat kan tilgå boringerne.

Offentlig service

Lokalplanområdet indgår i stiplanen både med forslag og anlæg til sti, se bindingskort 2, kortbilag 3. Formålet med rekreative stier er at give adgang til natur- og kulturoplevelser i det åbne land. Målene kan være skove, kyster, søer, moseområder, fortidsminder, udsigtspunkter, kulturmiljøer osv. Desuden skal rekreative stier være med til at øge befolkningens muligheder for at dyrke motion ved at gå, løbe eller cykle en tur i nærområdet. Det rekreative stinet vil være et væsentligt led i kommunens opbygning af en friluftsmæssig struktur. Stierne forbinder de attraktive områder indbyrdes og med de større byer. Kommunen kan skilte disse ruter ad eksisterende veje og stier.

Den nærmeste offentlige transport er en busforbindelse fra Skagerakvej, som ligger 550 meter fra lokalplanområdet.

For yderligere information se Holbæk Kommunes hjemmeside: www.holbaek.dk