Støj

Lokalplanområdet er beliggende i et område påvirket af jernbanestøj. Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997 foreskriver en mindsteafstand på 50 m fra jernbanen, mellem arealer til støjfølsom anvendelse og nærmeste spormidte, i samtlige tilfælde, uanset støjniveau. Ønskes mindsteafstanden overskredet, foreskriver vejledningen, at der bør eftervises at grænseværdien for vibrationsniveau på 75 dB, kan forventes overholdt. Der er tale om et allerede etableret område, som desuden anvendes til kolonihaveophold, ikke helårsbeboelse. Vurderingen er, at Holbæk Kommune finder støjkravene overholdt med mulighed for øget bebyggelsesprocent til 15 %, for samtlige eksisterende lodder i Granløseparken, uden krav om støjafskærmning. Lokalplanforslaget muliggør fritidsboliger, som man ikke vurderer ift. vibrationer. Der vil i nærværende lokalplansforslag være bestemmelser for sikring af et beplantningsbælte med en bredde på min. 15 meter, mellem jernbaneterrænet og kolonihavelodderne, se kortbilag 7, anvendelseskort.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Gul 55-60 dB
Orange 60-65 dB
Rød 65-70dB
Lilla 70-75 dB

Jordforurening

Der er ikke registeret jordforurening på V1 eller V2 niveau i lokalplanområdet. Området er påvirket af regionens bufferzone på 250 m, i forhold til overfladevand, se kortbilag 2, bindingskort 1. Lokalplansforslaget vil ikke muliggøre ny bebyggelse i bufferzonen.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Der er registeret fire ikke-fredede fortidsminder i lokalplanområdet. I alle tilfældene drejer det sig om enkeltfund. På de tre af stederne er fundene dateret til stenalderen og et enkelt sted er fundet dateret til bronzealderen.

Det endnu ikke udnyttede område til kolonihaver beliggende ud mod vådområdet kan have været et attraktivt bosættelses-/opholdsområde i forhistorisk tid. Udenfor lokalplanområdet mod syd, men op til kanten af samme vådområde er registreret et fund af en pilespids, der angiver aktivitet tilbage fra noget af vores ældste forhistorie, hvilket er lidt af en sjældenhed. Hvis der i forbindelse med grave- og anlægsarbejdet konstateres yderligere fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Museum Vestsjælland, jf. museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Området ligger overvejende i OSD-område (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser) og delvist i OD-område (Områder med drikkevandsinteresser), som er arealer udpeget af hensyn til beskyttelse af grundvandet. Dele af området er af Staten udpeget som Nitratfølsomt og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO), til beskyttelse af 3 af FORS A/S indvindingsboringer som er beliggende sydligst i lokalplanområdet. Nærværende lokalplansforslag vil sikre de tre vandboringer, ved kun at muliggøre bebyggelse i form af kolonihaver og fælleshuse udenfor BNBO. Det vurderes på baggrund heraf, at lokalplansforslaget ikke vil have en negativ effekt på grundvandet.

Der er foretaget en screening af lokalplansforslagets miljømæssige påvirkninger I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lbk nr. 1225 af 25. oktober 2018 med senere ændringer. Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget.
Forslag til lokalplan nr. 2.86 vurderes på baggrund af miljøscreeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • Forslaget forsætter områdets nuværende funktion og er i overensstemmelse med den overordnede planlægning
  • Forslaget kommer ikke til at have en væsentlig indvirkning på miljøet.

Der kommer ikke til at ske anlægsarbejde som konsekvens af forslaget. Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med planforslaget.

Lilla OSD-område
Blå OD-område