Med hjemmel i lov om planlægning (jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24/09/2009 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, der er beskrevet i § 2:

1.1 Lokalplanens formål er:
- at området kan anvendes til detailhandel, liberalt erhverv og boliger
- at ny bebyggelse gives en harmonisk udformning, der gør, at den har et godt samspil med den omgivende bebyggelse med hensyn til skala, facaderytme, højde, materialer og taghældning
- at bebyggelse placeres og udformes optimalt i forhold til udnyttelse af aktiv og passiv solenergi
- at bebyggelsen indrettes med opholdsarealer
- at der i centerområdet er tilstrækkeligt med parkeringspladser
- at færdsel til fods kan ske på en trafiksikker måde og er fremkommeligt for alle.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matrikelnumre: 8-k og del af 8-o Regstrup By, Nr. Jernløse.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone.

2.3 Lokalplanområdet er delt i delområde A og B. Der er ikke detailplanlagt for delområde B, hvor ny bebyggelse kræver en ny lokalplan.

 

3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til centerformål, herunder detailhandel, restaurant, liberalt erhverv*, offentlige formål samt boligbebyggelse, trafik- og opholdsarealer.

3.2 Eksisterende tankanlæg må bibeholdes i sin nuværende størrelse. Der kan ikke etableres nye tankanlæg inden for lokalplanområdet.

3.3 Der kan inden for lokalplanområdet udlægges arealer, som anvendes til nedsivning af regnvand, tekniske installationer og tilsvarende anvendelse.

* Liberalt erhverv defineres som fx læge, revisor, edb-konsulent, advokat, kiropraktor, kontorvirksomhed og lignende erhverv.

4.1 Delområde A må kun udstykkes i henhold til principperne vist på kortbilag 2.

4.2 Inden for hvert udstykket areal skal være plads til det nødvendige antal parkeringspladser.

4.3 Arealer til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets sokkelflade +1 meter hele vejen rundt.

 

5.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom fastsættes til maksimalt 40.

5.2 Bebyggelse i delområde A skal placeres i henhold til retningslinjer på kortbilag 2.

5.3 Bebyggelse må maksimalt opføres i 1 etage med udnyttet tagetage. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være højere end 8,5 m over terræn. Skorstene og tekniske installationer er undtaget herfor.

5.4 Bebyggelse skal placeres, så der er bedst mulighed for udnyttelse af solenergi og afledning af regnvand.

5.5 Enkelte butikker må ikke have et bruttoetageareal der overstiger 1200 m² for handel med dagligvarer inklusiv 200 m² til personalefaciliteter og 600 m² for handel med udvalgsvarer.

6.1 Bebyggelsen skal udføres som lavenergibyggeri i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglements regler herfor.

6.2 Bygninger skal fremstå med facader af blank mur eller som pudsede, filtsede, vandskurede eller tilsvarende overfladebehandlet materiale.

6.3 Blank mur skal opføres i røde, orange, gule eller sorte blødstrøgne sten.

6.4 Mindre bygningsdele og mindre dele af facaden kan fremstå i andre materialer. Glansværdien på facader skal være på 10 eller derunder (vinduer undtaget). Træværk skal fremstå i farverne sort, hvid, skovgrøn eller svenskrød eller fremstå som oliebehandlet eller tjæret træ. Andre mindre bygningsdele skal fremstå ubehandlede eller i matte jordfarver eller disses blanding med sort eller hvid.

6.5 Taghældning skal være på mellem 20 og 45 %. Mindre dele af bygningen kan være med fladt tag.

6.6 Tage skal udføres i lertegl, betontegl, eternit, metal eller tagpap. Glansværdien skal være på 10 eller derunder, ovenlysvinduer og solceller dog undtaget.

6.7 Vinduer og døre skal indgå i alle facader mod vej, parkeringsareal og stier med minimum 20 % af facadens areal. Vinduer skal være aktive, dvs. at de ikke må blændes med folie, reklamer, forhæng eller tilsvarende.

6.8 Vinduer og døre skal være fremstillet af træ eller metal eller i kombination heraf.

6.9 Vinduer og døre skal fremstå i sorte, hvide eller i matte jordfarver eller i disses blanding med hvid eller sort, eller fremstå som oliebehandlet træ.

6.10 Der må opsættes skilte på bygningernes facader. Overkanten af skilte og lignende må ikke placeres højere end 5 meter over terræn og skal tilpasses bygningens arkitektur.

6.11 Skilte må være belyst med nedadrettet belysning eller være lysende, og de skal være stationære. Skilte må ikke bestå af løbelys, fjernsynsskærme, være blinkende eller på anden måde være varierende i lysstyrke.

6.12 Der kan opstilles pyloner ved indkørsler til området. Disse må maksimalt være 5 meter høje.

6.13 Der må ikke opstilles reklameskilte, men vejledende skilte kan placeres ved indkørsel og skel. Overkanten af disse skilte må ikke være højere end 1 meter over terræn og skiltene må ikke være over 0,25 m² store. Farven på disse skilte må være hvid, sort eller mørkeblå med hvid eller sort skrift. Disse skilte må være belyst, men ikke lysende.

6.14 Der må ikke opstilles flagstænger med reklameflag i lokalplanområdet.

7.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Nørupvej eller fra Blomstervænget. Veje og stier udlægges i princippet som vist på kortbilag 2. Der må ikke kunne ske gennemkørsel fra Nørupvej til Blomstervænget.

7.2 Veje internt i lokalplanområdet skal udlægges med en kørebane på minimum 5,0 meter.

7.3 Interne stier og fortove skal udlægges i minimum 2,5 meters bredde.

7.4 Gangarealer skal befæstes med asfalt, belægningssten eller fast grusbelægning.

7.5 Gangarealer og parkeringspladser skal være fremkommelige for handicappede og udformes i følge ”DS 105 Udearealer for alle” eller tilsvarende senere vejledninger.

7.6 Der skal udlægges parkeringspladser med minimum 1 parkeringsplads for hver 25 m² butiksareal og minimum 1 parkeringsplads pr. 50 m² andet erhverv og minimum 1 parkeringsplads pr. bolig. Der skal være mindst 1 handicapparkeringsplads til hver dagligvarebutik og lægehus.

7.7 Parkeringspladser skal anlægges med asfalt eller belægning

7.8 Cykel- og gangsti langs Nørupvej skal anlægges i minimum 2,5 meters bredde.

8.1 Ubebyggede arealer må kun anvendes til parkeringspladser, opholdsarealer, stier og beplantning. Anlæg af ubebyggede arealer skal ske efter en samlet plan i henhold til principperne vist på kortbilag 1. Planen skal redegøre for terrænregulering, vandrender, beplantning, vejarealer, stier, parkering og belysning samt belægningstyper.

8.2 Friarealer skal indrettes og beplantes, så der opnås en god helhedsvirkning. De tekniske anlæg i området skal så vidt muligt skjules ved terrænregulering og beplantning.

8.3 Beplantningen skal bestå af stedtypiske buske og træer, som eksempelvis Tjørn, Røn, Eg, Navr, Avnbøg, Ahorn eller Bøg.

8.4 Ubebyggede arealer skal holdes rydelige og må ikke benyttes til nogen form for oplag, uindregistrerede køretøjer og lignende. Henstilling af køretøjer over 3500 kg henvises til lovlig parkering i industriområde.

8.5 På parkeringsarealer kan i tilknytning til bygninger placeres afskærmede områder til renovation.

8.6 I relation til butikker kan der ske udstilling eller udendørs servering i tilknytning til indgangsparti.

8.7 Der indrettes grønne arealer i tilknytning til nye parkeringsarealer.

8.8 Området skal være belyst med lamper ved veje og gangarealer. Lyskilden må ikke være højere end 5 meter over gadeniveau. Lamper kan placeres på standere eller husfacader. Lyskilden skal være nedadrettet.

9.1 Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur. Transformerstationer skal indpasses i området under hensyn til, at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse.

9.2 Ledninger skal føres i jorden.

9.3 Der må som udgangspunkt ikke opsættes tv - og radioantenner, herunder parabolantenner på bygninger. Parabolantenner med en diameter på maksimalt 1 m kan dog tillades opstillet på terræn efter nærmere anvisning.

10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanens område. Grundejerforeningen skal oprettes senest, når mere end én ejendom er taget i brug.

10.2 Grundejerforeningen er pligtig at forestå drift og vedligeholdelse af private fælles veje, stier og friarealer herunder også beplantning.

10.3 Det påhviler grundejerforeningen selv at udarbejde foreningens vedtægter, som skal godkendes af byrådet.

11.1 Inden ibrugtagning af bebyggelse skal parkeringsarealer og fælles friarealer være anlagt og beplantede. Bebyggelsen skal ligeledes være tilsluttet kollektiv varme- og vandforsyning, samt de fælles private og offentlige anlæg for regn og spildevand.

12.1 Lokalplan 1.5 aflyses i sin helhed.

 

13.1 Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

13.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte so