Kommuneplan 2007-2018

Lokalplanområdet hører under ramme 14.C02 i Holbæk Kommuneplan 2007-2013. Rammeområdets anvendelse er fastsat til centerområde. Bebyggelsesprocenten er fastsat til maksimalt 40. Området kan anvendes til centerformål og boliger. Lokalplanforslaget er ikke i strid med kommuneplan 2007-2013.

Eksisterende lokalplaner

Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende lokalplan 1.5 for et butiks- og boligområde i Regstrup ved Brugsen. Det dele af denne lokalplan, som ikke erstattes af dette lokalplanforslag er enten afløst af senere lokalplantillæg, eller aflyst.

Området nord for lokalplanområdet er senere blevet bebygget. I den tidligere lokalplan 1.5 er bestemmelserne for området syd for lokalplanforslagets område enslydende med kommuneplanens rammer. Der vurderes derfor ikke at være behov for at bibeholde lokalplan 1.5 gældende for disse områder.

Butikkers påvirkning af bymiljøet

Der vil fortsat være mulighed for at etablere butikker på arealet nord for lægehuset – matr.nr. 8o Regstrup.

Adgang til lægehus og eventuelle fremtidige butikker vil ske fra Nørupvej tilsvarende eksisterende lokalplan 1.5. Det vurderes, at klinikken og eventuelle fremtidige butikker vil bidrage positivt til området og at det ikke vil opstå trafikale problemer i de omkringliggende boligområder. Der bør dog ske en udbygning af cykelstier og fortov langs Nørupvej ved kommende udbygning. Der er i forvejen gode stiforbindelser til boligområder andre steder i byen.