I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 at udvide anvendelsesmulighederne af den tidligere stationsbygning fra stationsformål til centerformål

1.2 at fastlægge bestemmelser omkring stationsbygningens bevaring

2.1 Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 54d, Mørkøv By, jf. kortbilag 1

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone og fastholdes i byzone

 

3.1 Lokalplanområdet udlægges til centerformål, herunder café, restaurant, liberale erhverv, detailhandel, kultur- og foreningsformål, institution, undervisningsformål o. lign samt fortsat anvendelse til stationsformål og parkeringsformål.

4.1 Inden for lokalplanområdet kan indrettes mindre kiosk eller butik med et maksimalt butiksareal på 200 m2

 

5.1 Der udlægges ikke med lokalplanen nye byggefelter eller gives nye bebyggelsesmuligheder. Der kan dog foretages etablering af udvendig trappe, mindre overdækninger, eksempelvis til cykelskure o.lign., inden for de almindelige regler i Byggeloven, samt foretages evt. overdækning af mindre gårdrum mellem stationsbygning og mindre depotbygning, jf. kortbilag 4.

6.1 Udvendige ændringer i form af om- og tilbygninger, herunder facadeændringer, udskiftning af tage, vinduer og døre skal
ske i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur og materialevalg. Facader skal fremstå i blank mur, mindre partier
kan fremstå i træ eller med pudset overflade. Vinduer skal fremstå som Dannebrogsvinduer, med hvidmalede gående rammer.
Faste partier, lodposter, døre m.v. kan farvesættes i anden farve, som den eksisterende mørkegrønne farvesætning, Frederiksbeggrøn.
Tagbelægning skal udføres i skifer, eller i materiale med et skiferlignende udtryk.

7.1 Mørkøv Station er udpeget som bevaringsværdig. Bygningerne angivet på kortbilag 4 skal søges bevaret og må derfor ikke nedrives uden en nærmere vurdering og en tilladelse fra byrådet. Den mindre depotbygning, sammenbygget med stationsbygningen ved havemure i den østlige del, angivet med et B på kortbilag 4, kan tillades nedrevet.

8.1 Veje
Der ændres ikke med lokalplanen på de eksisterende vejforhold. Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Jernbanevej.

8.2 Stier
Der udlægges ikke med lokalplanen nye stier.

8.3 Parkering
Der kan udlægges nyt areal til parkering inden for lokalplanområdet, herunder ved evt. inddragelse af ubenyttet areal øst
for stationsbygningen, jf. kortbilag 4.

Den eksisterende godkendte anvendelse af stationen til stationsformål indebærer et krav om etablering af parkeringsforsyning på 1 plads pr. 50 m2 etageareal. Ved ændret anvendelse af stationsbygningen skal tilvejebringes ny parkering, hvis anvendelsen indebærer krav om en højere parkeringsforsyning i henhold til nedenstående normkrav:
1 p-plads pr. 25 m2 bruttoetageareal dagligvarebutik
1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal udvalgsvarebutik og butik med pladskrævende varer
1 p-plads pr. 50 m2 etageareal publikumsorienteret service
1 p-plads pr. 50 m2 etageareal erhverv, kontor, institution m.v.
1 p-plads pr. 100 m2 etageareal ved engrosvirksomheder, lager, værksted m.v.
Parkeringskrav til offentlige formål fastsættes i hvert enkelt tilfælde med udgangspunkt i kravet til kontor- og serviceerhverv

9.1 Inden for lokalplanens område må opsættes skiltning i begrænset omfang, der underbygger stationsbygningens
bevaringsværdier. Skiltning skal fremstå som emaljeskilt, skiltebogstaver eller galgeskilt. Vinduesfelter må ikke tildækkes ved skiltning. Skiltning, belysning og
opsætning af andet facadeudstyr skal tilpasses facadens opdeling med døre, vinduer, materialer og farvesætning. Skiltning
må ikke gennemføres sammenhængende i hele facadelængder uden hensyntagen til døre, vinduer og facaderytme.

10.1 Inden for lokalplanens område må der ikke ske terrænregulering ud over 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn og ikke nærmere naboskel end 1 meter. Ved etablering af ny parkeringsplads øst for stationsbygningen kan terrænregulering ud over 0,5 m tillades, dog ikke nærmere naboskel end 1 m.

11.1 Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og må ikke benyttes til nogen form for oplag.

11.2 Eksisterende beplantning skal i videst muligt omfang bevares. Ved etablering af p-plads skal opsætning af støjhegn mod naboskel mod øst ske i samspil med grøn beplantning.

12.1 På stationsbygningen må opsættes belysning i begrænset omfang, tilpasset stationsbygningens arkitektur og udtryk. Nærværende bestemmelse er ikke til hinder for, at der på stationsområdet i øvrigt kan udføres tilstrækkelig belysning til at skabe tryghed og sikkerhed.

13.1 Der er besluttet gennemført elektrificering af jernbanenettet. Den tekniske udførelse kan afstedkomme behov for
justeringer af tilstødende bane- og perronarealer, med heraf eventuelle afledte effekter på adgangsniveauer ved
stationsbygning m.v.

14.1 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet må området, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige
plan. Det gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den
eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsættes som hidtil.

14.2 Når fristen for fremlæggelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til, at ejendommen ændres
eller bebygges i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse
og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil et år efter offentliggørelsen.

15.1 Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge
planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de
anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til
PlanSystemDK.

15.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke
ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun
gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

15.4 Lokalplanen udlægger et område til offentlige formål. Det betyder, at ejeren efter planlovens § 48 under visse forudsætninger kan
kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. (kun når lokalplanen udlægger arealer til offentlige formål)

16.1 Lokalplan 12.07 er vedtaget endeligt af Holbæk Byråd den 21. juni 2017