Statslig og regional planlægning

Ændret anvendelse af stationsbygningen i Mørkøv vurderes ikke at indebære modstrid mod anden statslig planlægning.

Kommuneplan 2013-2025

Arealet er omfattet af eksisterende kommuneplanramme 12.J01, der udlægger arealet til jernbaneformål. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplan 2013, der udvider anvendelsen til centerformål.

Det nye Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2013-17, fastlægger følgende rammebestemmelser for det nye rammeområde: 1.C03 Jernbanevej:

Maksimalt etageantal på 1,5, maksimal bygningshøjde på 8,5 m, miljøklasse 1-3, maksimal bebyggelsesprocent på 40 og en anvendelse til café, restaurant, liberale erhverv, detailhandel, kultur- og foreningsformål, institution, undervisningsformål o. lign samt fortsat anvendelse til stationsformål og parkeringsformål.

Eksisterende lokalplaner

Arealet er ikke omfattet af eksisterende lokalplan.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Lokalplanen vurderes ikke at indebære påvirkning på nabokommuner.

Kystnærhedszone

Arealet er ikke beliggende inden for kystnærhedszonen.

Butikkers påvirkning af bymiljøet

I henhold til planlovens § 5 o, kan der indplaceres detailhandel ved stationer. Der gives med lokalplanen mulighed for etablering af maksimalt 200 m2 detailhandel, i form af kiosk eller mindre butik. Omfanget vurderes at være så begrænset, at det ikke afstedkommer påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold.

Diverse udpegninger

Arealet er udpeget som en del af kulturmiljøet omkring Mørkøv Stationsby. En del af lokalplanens formål er således, at fastsætte bevaringsbestemmelser omkring stationens fremadrettede bevaring. Lokalplanområdet er herudover ikke omfattet af særlige udpegninger, herunder kirkebyggelinjer, § 3 område eller lignende.

Trafikforhold

Området er en del af stationsområdet i Mørkøv, og der er således gode trafikforbindelser med tog og med bus fra stedet. Der forefindes cykelparkering på stedet og et mindre omfang af bilparkeringspladser. Med lokalplanforslaget muliggøres etablering af flere bilparkeringspladser på ubenyttet areal øst for stationsbygningen.

Offentlig service

Arealet er beliggende med gode offentlige transportforbindelser. Der er institution og skole i umiddelbar nærhed af arealet.