Støj

Stationsbygningen i Mørkøv er beliggende umiddelbart ud til jernbanen. Der muliggøres på denne baggrund ikke ny miljøfølsom anvendelse som boliger i stationsbygningen. Miljøstyrelsen har fastsat vejledende støjgrænser for forskellige typer af anvendelser.
I forbindelse med en eventuel byggetilladelse vil det blive sikret, at bygningsreglementets regler vedr. støj bliver overholdt.

OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Lokalplanområdet er områdeklassificeret, beliggende i byzone. Der forefindes ikke kortlagt jordforurening på vidensniveau V1 eller V2. Hvis der ved grave og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til VBAF, jord@holb.dk.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Planforslagene vurderes ikke at medføre byggeri eller andre anlæg på arealer af arkæologisk eller kulturhistorisk interesse, eller at indebære påvirkning af fortidsminder direkte eller indirekte.
Der er ikke registreret fund eller fortidsminder i lokalplanområdet. Der kan dog fremkomme fund indenfor lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med anlæg af nyt p-areal. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Holbæk Museum om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal
anmeldes til Holbæk Museum, jf. museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanforslagets miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr. 425 af 18. maj 2016). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget.

Ifølge lovens §8, stk. 2, nr.2, skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.
Forslag til Kommuneplan nr. 34 og lokalplan nr. 12.07 vurderes på baggrund af gennemført screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

Planens formål er at bevare den eksisterende stationsbygning og indebærer således ikke væsentlige visuelle ændringer i det bestående miljø. De udvidede anvendelsesmuligheder af stationsbygningen vurderes ikke at indebære aktivitet, der vil indebære væsentlige ændringer i det bestående miljø.
Muligheden for anlæg af nye p-pladser øst for stationsbygningen vurderes ikke at indebære væsentlige ændringer i det bestående miljø.
Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med planforslaget.