Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Efter planlovens § 16, stk. 2, skal redegørelsen angive om gennemførelse af lokalplanen er afhængig af tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder end byrådet. Ved ændret anvendelse skal BaneDanmark høres. Da perronen er meget smal kan dette evt. indebære særlige foranstaltninger / eller forbud vedrørende perronadgang til og fra bygningen. Projekt for elektrificering af jernbanen er undervejs, og det kan afstedkomme mindre afledte ændringer for stationsbygningen og dennes omgivelser, men det
vurderes ikke at indebære modstrid mod den med nærværende plans bestemmelser.