Statslig og regional planlægning

Lokalplanen vurderes ikke at indebære ændringer af betydning for overordnet statslig planlægning.

Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanområdet er beliggende inden for den eksisterende Kommuneplanramme 19.B11, der udlægger området til boligformål, herunder etageboliger i maksimalt 2 1/2 etage, med en maksimal bygningshøjde på 12 m. Nærværende lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanrammen.

Eksisterende lokalplaner

Lokalplanområdet er beliggende inden for eksisterende Lokalplan 1.40_345, der omfatter et større område end nærværende lokalplanområde, og udlægger anvendelsen af det samlede område til offentlige formål, herunder skole, bypark og eksisterende bygninger (plejehjem).
Med den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan aflyses den del af Lokalplan 1.40_345, der er sammenfaldende med nærværende lokalplanafgrænsning.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Lokalplanen vurderes ikke at indebære påvirkninger af nabokommuner.

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet er ikke beliggende inden for kystnærhedszonen.

Butikkers påvirkning af bymiljøet

Lokalplanen rummer ikke mulighed for detailhandel.

Diverse udpegninger

Lokalplanområdet er beliggende i byzone og rummer eksisterende bebyggelse med tilhørende haveareal. Der er ikke særlige udpegninger, eller beskyttede områder efter naturbeskyttelsesloven inden for området. Området er beliggende inden for kulturmiljøudpegning for Tølløse Stations by, der omfatter det meste af bebyggelsen langs veje i den centrale del af byen. Lokalplanen rummer ikke bestemmelser, der indebærer væsentlige påvirkninger af stationsbymiljøet. Mest karakteristisk for det visuelle miljø er hovedbygningen, der med lokalplanen sikres en visuel fremtræden som den oprindelige.

Trafikforhold

Lokalplanområdet har vejadgang primært fra den kommunale vej, Tølløsevej, og sekundært ved stiadgang fra Hjortholmvej. Der ændres ikke med lokalplanen på de eksisterende vejforhold. Med lokalplanen indplaceres supplerende parkeringspladser på et mindre delareal vest for hovedbygningen.
Anvendelsesændring af eksisterende bygninger fra ældrecenter til boliger vurderes ikke at indebære nævneværdige ændringer i de eksisterende trafikale forhold.

Offentlig service

Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart op til skole og idrætsområde. Der er ca. 150 m til indkøbsmuligheder og ca. 750 m til stationen.