Energi og forsyning

Lokalplanen muliggør ombygning af eksisterende bygninger til boliger. Der er således allerede ved eksisterende forhold forsyningsledninger på ejendommen, herunder elforsyning, varmeforsyning, vandforsyning og kloakering.

Energiforsyning

SEAS/NVE er netselskab og elleverandør i området, dvs. de har ansvaret for en sikker elforsyning i området. Der kan frit vælges elleverandør. Elleverandørselskabet er det selskab, der sælger el til slutbrugerne.

Varmeforsyning

Lokalplanområdet er beliggende inden for et område, der er forsynet med naturgas. De eksisterende bygninger er tilsluttet gasforsyning, og der er tilslutningspligt. Opvarmning må ikke ske ved etablering af oliefyr (supplerende opvarmning skal opfylde kravene for dispensation til fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning jf. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 690 af 21. juni 2011, § 15 stk. 2.).

Note*: Jf. planlovens §19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Kvarmløse- Tølløse vandværk.

Regn- og spildevand

Området er med i spildevandsplanen og er separatkloakeret.
Der forefindes eksisterende regn- spildevandsledninger på grunden, jf. kortbilag 2.
Evt. omlægninger og ændringer af de nuværende kloaktilslutninger skal anmeldes af en autoriseret kloakmester til Holbæk Kommune.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til ”Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald” samt ”Erhvervsaffaldsregulativ” for Holbæk Kommune.

Telekommunikation

Bebyggelsen er / kan tilsluttes kabelnet, fibernet eller lignende fælles signalanlæg.