I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er at:

1.1 sikre parkeringsmuligheder

1.2 etablere afskærmende beplantningsbælte mod boliger mod nord

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 3, og omfatter matr. nr. 10a og en del af 1akl, Ladegården, Holbæk Jorder

2.2 Området er beliggende i byzone og forbliver i byzone.

Områdets anvendelse er

3.1 parkeringsformål

3.2 rekreative formål

4.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Slotshaven som vist på kortbilag 4

4.2 Veje og parkering udlægges som vist på kortbilag 4

4.3 Der udlægges ca. 160 parkeringspladser, hvor mindst to er handicapparkeringspladser

4.4 Veje og parkering udlægges til privat fællesvej

5.1 Der må kun opsættes skilte der henviser til parkeringspladserne, hvem de er forbeholdt for, samt eventuelle parkeringsrestriktioner

6.1 Inden for lokalplanens område, må der ikke ske terrænregulering ud over +0,5 meter og -1,5 meter i forhold til det eksisterende terræn, og ikke nærmere naboskel end 1 meter, dog jf. § 6.2

6.2 Inden for beplantningsbælte (jf. § 7.1) og græsbræmme (jf. § 7.3) må kun foretages mindre væsentlig terrænregulering, i forbindelse med anlæg af befæstet sti

7.1 I lokalplanområdets nordlige afgrænsning, etableres et visuelt og fysisk afskærmende beplantningsbælte, som angivet på kortbilag 4

7.2 Beplantningsbælte etableres som hæk af sorten Avnbøg (Carpinus Betulus). Eksisterende bøgehæk bevares

7.3 Arealet mellem beplantningsbælte og lokalplanområdets nordlige afgrænsning udlægges som græsbræmme, som angivet på kortbilag 4

8.1 Udendørs belysningsanlæg, udformes så der ikke opstår gene, i form af blænding, til omgivende beboelse

9.1 Beplantningsbælte skal være beplantet jf. § 7.1, før parkeringspladser tages i brug

10.1 Lokalplan 2.41 aflyses for så vidt angår denne lokalplans område, som anført i §2

11.1 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Holbæk Kommune må området, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Det gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsættes som hidtil.

11.2 Når fristen for fremlæggelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Holbæk Kommune give tilladelse til, at ejendommen ændres eller bebygges i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil et år efter offentliggørelsen.

12.1 Efter Holbæk Kommunes endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

12.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

12.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Lokalplan 2.85 – Parkeringspladser ved Slotshaven 9, er vedtaget af Holbæk Kommune den 15. december 2017