Lokalplanområdet

Lokalplanområdet udgør ca. 8.000 m2, og er belliggende med Nordvestsjællands HF-VUC mod syd, SOSU Sjælland Holbæk mod øst, parcelhuse mod nord, og et grønt område mod vest.

På Slotshaven 9 er opført en pavillonbygning som tidligere har været anvendt til kontor og legestue for Dagplejen i distrikt Vest.
Ejendommen anvendes ikke længere til formålet.
Området er omfattet af gældende lokalplan 2.41, delområde C, hvori anvendelsen fastlægges til daginstitutionsformål, opholdsareal m.v.

Der er tidligere, fra beboere i det eksisterende boligområde ved Slotshaven, udtrykt utilfredshed med trafikforholdene i nærområdet, herunder såvel trafikmængder som trafiksikkerhed.
Etablering af P-pladser på en del af matr.nr. 10a og 1akl Ladegården, Holbæk Jorder vurderes at medvirke til at forbedre de trafikale forhold i Slotshaven, bl.a. fordi pladserne ligger mere naturligt i forhold til de eksisterende funktioner, og fordi den nye placering betyder, at parkanter ikke længere skal krydse stiforbindelse og bløde trafikanter ved Vandtårnstien.

Den eksisterende sti fra Absalonsstien langs boligerne på Slotshaven 11-45 bevares, og der udlægges et grønt bælte mellem boliger og nyt p-areal, der vil fastholde områdets grønne karakter.
Med planerne indplaceres ikke ny bebyggelse, der vil have indvirkning visuelt på omgivelserne.