Jordforurening

Der foreligger ingen oplysninger om konstateret forurening indenfor lokalplanområdet.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Der er registreret et enkelt fortidsminde i lokalplanområdet.
Der kan fremkomme flere fund indenfor lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med byggemodning. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Museum Vestsjælland om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Museum Vestsjælland, jf. museumslovens § 27.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanforslagets miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr. 425 af 18. maj 2016). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget.

Ifølge lovens § 8, stk. 2, nr. 2 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanforslaget vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

- Alle de vurderede parametre i screeningen vurderes at have en ikke relevant/ikke væsentlig miljøpåvirkning

- Planerne og projektet ændrer ikke væsentligt på eksisterende trafikale forhold, da udlæg af nyt parkeringsareal vil blive anvendt af trafikanter, der allerede ved eksisterende forhold er til stede i nærområdet

- Udnytter eksisterende arealudlæg, og ændrer anvendelsen

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med planforslaget.

Skovbyggelinje

I lokalplanområdets vestlige afgrænsnings er markeret en skovbyggelinje på kortbilag 2 - Bindingskort.
Skovbyggelinjen ophæves ikke, da der ikke er tale om bebyggelse indenfor denne linje, men anlæg af parkering.
Såfremt der i det endelige projekt planlægges, at placere lysmaster indenfor skovbyggelinjen, skal bygherrer søge Holbæk Kommune om dispensation.