I henhold til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er:

1.1 at sikre områdets anvendelse som et centerområde,

1.2 at fastsætte retningslinjer, der sikrer de eksisterende kulturhistoriske værdier i området, og sikrer at eventuel ny bebyggelse i området indpasses harmonisk,

1.3 at fastsætte en byggelinje der sikrer, at eventuel ny bebyggelse indpasses med respekt for det eksisterende gaderum.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1. Området omfatter følgende matrikelnumre: 248, 249, 250, 251, 252, 254a, 255, 256 og 7000aq alle Holbæk Bygrunde.

2.2 Lokalplanområdet udgør ca. 4600 m2 og er beliggende i byzone, og forbliver i byzone.

3.1 Lokalplanområdet må anvendes til boliger, institutioner, kulturelle formål, undervisning, kontor- og serviceerhverv* og andet erhverv svarende til miljøklasse 1, der kan indpasses i området uden genepåvirkning. Der kan ikke etableres detailhandel indenfor området.

Note * kontor- og serviceerhverv kan bl.a. være pengeinstitutter, advokat- og ejendomsmæglervirksomhed, cafeer, klinikker, læger og frisører og lignende.

4.1 Der må ikke ske yderligere udstykning.

 

5.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom fastsættes til 110. Dog fastsættes bebyggelsesprocenten for Jernbanevej 16 til 170.

5.2 Hovedhuse skal placeres med facade i den udlagte byggelinje mod Platanvej.

5.3 Bygningsdybde må maksimalt være 11 meter. Undtaget er dog ejendommmen Jernbanevej 16, hvor der tillades en bygningsdybde på maksimalt 13 meter.

5.4 Bebyggelse med saddeltag må opføres i maksimalt 3 etager, som 2 fulde etager og udnyttet tagetage. Bebyggelse med manzardtag må opføres i maksimalt 3 etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 12 meter over terræn.

5.5 Uanset ovenstående må der ikke ske påbygninger på de bevaringsværdige huse og påbygges yderligere etager på de bevaringsværdige huse.

5.6 Ny bebyggelse til etagehuse kan sammenbygges i naboskel og skal placeres i flugt med den øvrige bebyggelse langs vejen og således at karakteren af gaderummet bevares.

5.7 Sekundære bygninger må højst opføres i 1 etage og med en højde på maks 3,5 meter.

6.1 Facader skal være udført i blank mur, eller med filtset eller pudset overflade. Facadebeklædning, faste baldakiner og lignende udhæng tillades ikke. Markiser skal tilpasses bygningens arkitektur, herunder facadeopdelinger, vindues- og dørformater, samt facadens farve. Markiser på samme bygning skal være ens.

6.2 Tage skal udføres som sadeltag eller manzardtag. Mindre bygninger kan udføres med anden tagtype.

6.3 Tagryggen skal løbe paralelt med Platanvej. Undtaget herfra er dog ejendommene Jernbanevej have samme retning som facadelinje.

6.4 Ventilationsanlæg og lignende tekniske installationer må ikke være synlige fra gadesiden, se i øvrigt § 11.1.

6.5 Der må ikke anvendes reflekterende materialer på tage og facader med undtagelse af vinduer og mindre glaspartier. Glansværdien for materialer skal være på 10 eller derunder.

7.1 Bevaringsværdige bygninger er markeret med signaturen "bevaringsværdig" på kortbilag 3.

7.2 Bevaringsværdige bygninger skal søges bevaret og må ikke nedrives uden en nærmere vurdering og tilladelse fra byrådet, jf. gældende lovgivning i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

8.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Platanvej, der er beliggende på matrikel nummer 7000aq Holbæk Bygrunde.

8.2 Ved opførelse af ny bebyggelse eller ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse skal der minimum sikres følgende antal p-pladser på egen grund:
1,5 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 etageareal publikumsorienteret liberalt erhverv, institution m.v.
Parkeringskrav til offentlige formål fastsættes i hvert enkelt tilfælde med udgangspunkt i de generelle krav til p-pladser i Holbæk by, der er fastsat i de generelle rammer for Holbæk by.
I tilfælde af at parkeringsnormerne ikke kan opfyldes på den enkelte ejendom kan kommunen meddele dispensation, under forudsætning af at der indbetales et kompenserende beløb til den kommunale p-fond for de p-pladser der mangler.

9.1 Skiltning, belysning, markiser og opsætning af andet facadeudstyr skal tilpasses facadens opdeling med døre, vinduer, materialer og farvesætning. Skiltning må således ikke gennemføres sammenhængende i hele facadelængder uden hensyntagen til døre, vinduer og facaderytme. Sokler, gesimser og andre karakteristiske facadeelementer skal holdes fri for skiltning.

9.2 Facadeskiltning kan ske ved bemaling direkte på facaden, i felter, mindre skiltebånd eller med enkeltbogstaver/reliefbogstaver. Bogstavhøjden må ikke overstige 50 cm.

9.3 Facadeskilte skal begrænses til stueetagen, og skal samordnes med den øvrige skiltning inden for samme facade.

9.4 Udstillingsvinduer må ikke blændes af og ved skiltning/opklæbning må der maksimalt tildækkes 25 % af vinduesarealet.

9.5 Belysning af skilte skal være nedadrettet. Lysskilte eller belyste skilte skal være afdæmpede og må ikke blænde, pulsere eller blinke.

10.1 Forhaver skal fremstå åbne.

 

11.1 Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur. Transformerstationer skal indpasses i området under hensyn til at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse.

11.2 Ledninger skal føres i jorden.

11.3 Renovationsbeholdere skal placeres i mindre bygninger, eller skal placeres og afskærmes, således at de syner mindst muligt og fremtræder tilpasset og underordnet områdets karakter.

11.4 Udendørs belysningsanlæg skal udføres som nedadrettet belysning.

12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varme- og vandforsyning, samt de fælles private og offentlige anlæg for regn og spildevand.

12.2 Nyindrettet bebyggelse må ikke tages i brug før der på egen grund er etableret parkeringspladser jf. § 8.2.

13.1 Partiel byplanvedtægt 16 og lokalplan 1.10 aflyses for så vidt angår denne lokalplans område, som anført i §2.

 

14.1 Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

14.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

14.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.