Bæredygtighed

Holbæk Kommunes strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten. Lokalplanen er vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Området er fuldt udbygget med en kombination af 3 etagers ejendomme og almindelige villaer. I tilfælde af, at nogle af de mindre ejendomme i området, der ikke er bevaringsværdige, ønskes nedrevet er der mulighed for fortætning. Der gives mulighed for at ny bebyggelse kan opføres som 3-etagers karrebebyggelse. Det er generelt ønskværdigt at fortætte byen, da dette nedsætter behovet for at inddrage nye arealer til byformål. Endvidere er det medvirkende til at mindske transportbehovet.

Transport

Lokalplanområdet ligger attraktivt i forhold til offentlig transport, idet der kun er ca. 100 meter til Holbæk banegård. Endvidere er der indenfor gangafstand et stort udbud af privat og offentlig service samt butikker. Mulighed for beboelse i området vil derfor understøtte en bæredygtig udvikling, da det vil medvirke til en mindskelse af det samlede transportbehov.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske i overensstemmelse med Holbæk Kommunes regulativer for affald.

Holbæk Forsyning

 

Sundhed og trivsel

Der er indenfor lokalplanområdet en høj bebyggelsesprocent, og en stor grad af befæstede arealer. Der er således kun små rekrative områder indenfor lokalplanområdet, og de udgøres af private haver for de enkelte ejendomme. Umiddelbart vest for lokalplanområdet ligger der offentlige grønne rekreative områder i form af Skt. Nikolai Kirkegård og fredede arealer ved selve kirken.