Miljø

Støj

Lokalplanområdet ligger ca. 80 meter fra jernbanen og området gennemskæres af Platanvej der fungerer som forbindelsesvej mellem Holbæk banegård og midtbyen. Området er således påvirket af støj både fra jernbane og vejtrafik. Miljøstyrelsen har fastsat vejledende støjgrænser for forskellige typer af anvendelser, og Holbæk Kommune har besluttet at overholde disse. Miljøstyrelsen har foretaget beregninger af støjudbredelsen fra jernbanen, og denne viser, at udstrækningen af 55 db støj fra jernbanen strækker sig ud til Dampmøllevej. Støjudbredelsen fra Platanvej og de øvrige veje i området er ikke målt, idet det umiddelbart vurderes, at Miljøstyrelsens støjgrænser kan overholdes. I forbindelse med en eventuel byggetilladelse vil det endvidere blive sikret at bygningsreglementets regler vedrørende støj bliver overholdt.

Se evt. Miljøministeriets publikationer ”Støj fra Veje” - vejledning nr. 4, 2007, ”Ekstern støj fra virksomheder” - vejledning nr. 5, 1984, ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” - vejledning nr. 4, 2006, samt vejledning om jernbanestøj (nr. 1/1997).

Jordforurening

Forhold om jordforurening reguleres i lov om forurenet jord. Arealerne indenfor lokalplanområdet er beliggende i byzone, hvilket betyder at jorden som udgangspunkt er klassificeret som lettere forurenet.

Hvis der efterfølgende ved grave- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og kan først genoptages når dette meddeles. Fundet anmeldes til Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune jf. jordforureningslovens § 71. Send en mail til jord@holb.dk eller kontakt os på tlf. 72 36 36 36. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kan kræve tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Fund og fortidsminder

Der er ikke registreret fund eller fortidsminder i lokalplanområdet. Der kan dog fremkomme fund indenfor lokalplanområdet, f.eks. i forbindelse med byggemodning. Jf. museumslovens § 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, forud for igangsætning af arbejdet anmode Museum Vestsjælland om en udtalelse. Såfremt der i forbindelse med grave- og anlægsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Museum Vestsjælland, jf. museumslovens § 27.

Grundvand

Lokalplanområdet er beliggende i et område, hvor der ikke er drikkevandsinteresser.

Naturbeskyttelse

Lokalplanområdet indeholder ikke arealer der er omfattet af naturbeskyttelseslovens beskyttelseshensyn.

Nærmeste Natura 2000-område ligger i en afstand af ca. 8 km fra lokalplanområdet. I kraft af den store afstand vurderes det, at lokalplanen hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder.

Der er ikke kendskab eller formodning om, at der indenfor lokalplanområdet findes planter, yngle eller rasteområder for dyr, der er beskyttet ifølge habitatdirektivet. Det vurderes derfor, at lokalplanen ikke medfører forringelser for disse arter, og lokalplanen er ikke i strid med beskyttelseshensynene i habitatdirektivet.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanforslagets miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 939 af 03. juli 2013). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget.

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1, nr. 1 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, der giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Efter § 3, stk. 2 skal planer, der fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning dog kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Forslag til lokalplan 1.48 og forslag til kommuneplantillæg nr. 14 vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • planforslagene ikke muliggør nyt byggeri, som kan medføre en negativ påvirkning af det eksisterende miljø;
  • planforslagene alene muliggør en ændret anvendelse i eksisterende byggeri og da denne anvendelse ligger i direkte forlængelse af eksisterende anvendelse i området;
  • lokalplanforslaget fastsætter bestemmelser, som har til formål, at sikre det udpegede kulturmiljø og de bevaringsværdige bygninger;
  • planforslagene ikke medfører trafikale ændringer;

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med planforslaget.