Servitutter

Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens ejendom) kan ifølge planlovens § 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for at gennemføre planen.

Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse. Der er lyst flere servitutter om færdselsret og ledninger m.m. indenfor lokalplanområdet, men der er ikke fundet servitutter der er uforenelige med lokalplanens indhold.

I forhold til den fremtidige anvendelse af området har en række servitutter betydning:

Matr.nr. 248 og 249 Holbæk Bygrunde (15.04.1937-901396-21) - Servitutten udlægger en byggelinje langs Jernbanevej. Bebyggelse skal holdes bag denne linje.

Matr.nr. 248, 250, 251 og 252 Holbæk Bygrunde (23.08.1977-23245-21) - Servitutten beskriver placeringen af hovedregnvandsledning langs østsiden af lokalplangrænsen. Det fremgår, at ejere af matriklerne skal give adgang i forhold til eftersyn og vedligeholdelse af54 ledningen. Endvidere er der forbud mod bebyggelse, beplantning mv. der kan vanskeliggøre eftersyn eller være til skade for ledningen.

Matr.nr. 249, 252 og 256 Holbæk Bygrunde (07.08.1985-21028-21) - Servitutten fastlægger arealer hvor der skal være fri oversigt i kryds mellem Platanvej og henholdsvis Jernbanevej og Dampmøllevej.

Matr.nr 254a og 255 Holbæk Bygrunde (18.09.1974-17389-21) - Servitutten beskriver at der er fælles indkørsel mellem Platanvej 3 og 5.

Matr.nr. 255 Holbæk Bygrunde (01.04.1977-9817-21) - Servitut der indeholder forbud mod beboelse i kælderen Platanvej 3.

Matr.nr. 250 Holbæk Bygrunde (03.10.1892-901397-21) - Servitut om hegn, hegnsmur mv

Matr.nr. 251 Holbæk Bygrunde (03.10.1822-901398-21) - Servitut om hegn, hegnsmur mv

Matr.nr. 252 Holbæk Bygrunde (11.09.1893-901399-21) - Servitut om hegn, hegnsmur mv

Matr.nr. 255 Holbæk Bygrunde (16.12.1895-901400-21) - Servitut om hegn, hegnsmur mv

Matr.nr. 256 Holbæk Bygrunde (21.07.1902-901401-21) - Servitut om hegn, hegnsmur mv

Ovenstående liste er vejledende og ejer og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Ejer og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang inden lokalplanens realisering.