I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er:
- at området udlægges til offentligt formål, herunder ældreboliger og grønt område.

 

2.1 Lokalplanområdet afgrænsees som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikel nr. 14ax og 31b, Jyderup by, Jyderup.

2.2 Lokalplanen er opdelt i følgende delområer:

  • Område A omfatter matrikel 14ax.
  • Område B omfatter matrikel 31b.

2.3 Lokalplanens område er beliggende i byzone og forbliver i byzone.

3.1 Lokalplanens område udlægges til offentlige formål med de nedenfor angivne nærmere bestemmelser for de enkelte delområder.

For delområde A gælder

3.2 Området må kun anvendes til offentlige formål, herunder ældreboliger med tilhørende servicefaciliteter og opholdsarealer.

3.3 Der kan gives tilladelse til etablering af en legeplads på området efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse.

For delområde B gælder

3.4 Området skal anvendes til rekreativt grønt område.

3.5 Der kan gives tilladelse til opførelse af mindre skure, lætag eller lignende med direkte relation til områdets funktion.

3.6 Der reserveres plads til et regnvansbassin til lokal afledning af regnvand på området, placeret som i princippet vist på kortbilag 3.

4.1 Området må ikke udstykkes yderligere.

 

5.1 Bebyggelsesprocenten for den delområde A fastsættes til 45.

5.2 Ny bebyggelse skal placeres indenfor det byggefelt, som i princippet er angivet på kortbilag 4.

5.3 Ny bebyggelse skal placeres som i princippet vist på kortbilag 3. Der pålægges byggelinjer i en afstand på 50 m fra industriområdet ved Industriparken.

5.4 Bebyggelses må maks opføres i 2 etager.

5.5 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være højere en 8,5 m over terræn.

5.6 Den maksimalt tilladte befæstelsesgrad for den enkelte matrikel er 0,5.

6.1 Bygninger skal fremstå med facader af blank mur eller som pudsede, filtsede, vandskurede eller tilsvarende overfladebehandling. Facadepartier kan udføres i andre materialer.

6.2 Blank mur skal opføres i røde mursten tilsvarende det eksisterende plejecenter Elmelunden. Overflader der er pudsede eller lignende facader skal fremstå i hvide nuancer eller i jordfarver i helhold til farveskema på bilag 7.

6.3 Bygninger skal udføres med fladt tag.

6.4 Der kan opsættes solfangere, solpaneler, solceller og lignende anlæg til aktiv solvarme på byggeriets tag.

6.5 Solceller og ventilationsanlæg skal implementeres i bygningens arkitektur.

7.1 Vejadgang skal ske fra Industriparken. Veje udlægges i princippet som vist på kortbilag 3.

7.2 Ved udbygning af lokalplanområdet skal der etableres en ny vej mellem industriparken og den nye bebyggelse.

7.3 Industriparkens forlængelse skal udlægges i en bredde, der muliggør sikker færdsel for lette trafikanter.

7.4 Gangarealer og parkeringsarealer skal udformes under hensyntagen til handicappede.

7.5 Der skal anlægges parkering svarende til 0,8 parkeringspladser pr. boligenhed.

7.6 Parkeringspladser skal placeres som i princippet vist på kortbilag 3.

7.7 Der skal etableres 3 handicapparkeringspladser.

7.8 Projekt for veje og stiers udformning skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

7.9 Offentlig stiadgang til området og indenfor området skal sikres, som vist på kortbilag 3.

7.10 Der kan udlægges areal til fremtidig vejføring i den nordøstlige del af Delområde A.

Delområde A

8.1 Langs den nordlige grænse mod Skovvejen, skal der i forbindelse med byggeriet etableres volde med randbeplantning eller plantegrupper til overholdelse af grænse niveauet for støj.
OBS: I forbindelse med etablering af støjvold, indenfor vejbyggelinjen langs Skovvejen, skal der søges dispensation fra Vejdirektoratet.

8.2 Beplantning skal bevares, som det fremgår af kortbilag 6.

8.3 De ubebyggede arealer skal indrettes og beplantes efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse.

8.4 Der udlægges fælles friarealer i tilknytning til bebyggelsen.

8.5 Der kan gives tilladelse til etablering af sikkerhedsforanstaltninger for beboernes sikkerhed. Sikkerhedsforanstaltningerne skal så vidt muligt have karakter af levende hegn eller belægningsskifte.

8.6 Der kan gives tilladelse til opsætning af midlertidige hegn i forbindelse med etablering af levende hegn.

8.7 Hegning af området må ikke forhindre offentlighedens adgang til de grønne, rekreative arealer.

Område 2

8.8 Beplantning skal bevares, som det fremgår af kortbilag 6.

8.9 Området skal fremstå som et åbent græsareal med en randbeplantning.

9.1 Ledninger skal udføres som jordkabler.

9.2 Bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmefosyning. Ny bebyggelse, der opføres som lavenergibyggeri er dog ikke omfattet af tilslutningspligt til kollektive varmeforsyning jf. planlovens § 19 stk. 4.

9.3 Området skal vandforsynes fra alment vandværk.

9.4 Området skal separat kloakeres.

9.5 Der udlægges areal til etablering af et regnvandsbassin til opsamling af regnvand, placeret som i princippet vist på kortbilag 3.

9.6 Regnvandsbassinet skal udformes, så det indgår som en naturlig del af det grønne, rekreative område.

10.1 Nyt byggeri skal opføres som lavenergibyggeri, jf. redegørelsens afsnit om bæredygtighed. Ved lavenergibyggeri forstås byggeri, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse opfylder de energirammer, for lavenergibyggeri, der er fastsat i bygningsreglementet.

11.1 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal parkeringsarealer, regnvandsbassin og friarealer være anlagt.

11.2 Ny beplantning skal etableres på parkeringspladsen samt plantegrupper eller randbeplantning i forbindelse med støjvolden mod nord.

11.3 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal regnvandsbassin til lokal afledning af regnvand være etableret, såfremt de lokale og jordbundsmæssige forhold muliggør dette.

12.1 Med lokalplanens vedtagelse aflyses følgende lokalplaner:

  • Lokalplan 50-65 aflyses i sin helhed.
  • Lokalplan 50-43 vil blive aflyst for såvidt angår matrikel 14ax, Jyderup by, Jyderup.

Følgende servitutter aflyses for så vidt angår denne lokalplans område som anført i § 2:
Dokument lyst den. 28.11.2001 nr. 26647-21 om Lokalplan 50-65
Servitut om lokalplan med boligbebyggelse til formål. Servitutten er i strid med lokalplanen og skal aflyses. Påtaleberettigede er Holbæk Kommune.

14.1 Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

14.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsættes som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

14.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

15.1 Lokalplan 11.14 Plejeboliger i Jyderup er vedtaget af Holbæk Byråd den 14. november 2012.