Lokalplanens indhold

Området inddeles i to delområder jf. kortbilag 2, som udlægges til følgende anvendelse:

  • Delområde A. Den nordlige del af området, udlægges til offentligt formål, herunder etablering af et plejecenter i tilknytning til det eksisterende pelejecenter Elmelunden.
  • Delområde B. Den sydlige del af området, udlægges til offentligt formål, herunder rekreativt, grønt område.

I forbindelse med lokalplanen er der lavet en plan for bevaring og sikring af beplantning se kortbilag 6. Området og de ca. 70 nye plejeboliger bliver trafikbetjent fra Industriparken. Desuden vil den eksisterende adgang til Elmelunden fra Holbækvej bibeholdes.
Der vil i tilknytning til det nye plejecenter blive etableret ca. 60 parkeringspladser. Den sydlige del af dyrskuepladsen bevares som grønt område, herved sikres en nærhed til lokalområdet. De eksisterende stiadgange bevares. Friarealerne omkring plejecentret etableres med parkpræg, og der skal være en vis grad af åbenhed mod de offentligt tilgængelige arealer. Byggeriet opføres som lavenergibyggeri, og der vil være mulighed for solceller.