Statslig og regional planlægning

Lokalplanen omfatter et område beliggende på Dyrskuepladsen i Jyderup. En del af området er idag udlagt til grønt område og en del til boligområde.

Området afgrænses mod nord af Skovvejen, mod øst et industriområde og mod syd blandet bolig og erhverv. mod vest er boliger og offentlige formål beliggende.

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 40.000 m2.

Området karakteriseres i dag som rekreativt areal, der foregår i dag mange forskellige aktiviteter.

Kirkeomgivelser

En væsentlig del af lokalplanområdet er beliggenden indenfor kirkeomgivelserne. I forbindelse med denne lokalplane vil der ikke ske en forringelse af kirkeomgivelserne. Lokalplanen tillader en bygningshøjde på maks. 8,5 m over terræn. Lokalplanområdet er beliggende lavt i forhold til kirkeomgivelserne. Kirken er beliggende i kote 29,00 og lokalplanområdet i kote ca. 26,00.
Der er bebyggelse mellem kirken og lokalplanområdet. Bebyggelsen er beliggende på begge sider af Skovvejen, både i erhvervsområdet og omkring kirken. Lokalplanområdet er beliggende ca. 750 m fra kirken.

Kommuneplan 2007-2018

Lokalplanområdet hører under rammeområderne 11.R03 og 11.B14 i Holbæk Kommuneplan 2007-2018, området er beliggende i byzone. Rammeområdernes anvendelse er fastsat til henholdsvis grønt område og boligområde med tæt/lav bebyggelse.

Lokaplanforslaget forudsætter en ændring af kommuneplanen, hvor de eksisterende rammer ændres og lokalplaneområdet som helhed udlægges til offentligt formål, herunder ældrecenter og grønt område.

Lokalplanen udarbejdes indenfor rammerne af kommuneplantillæg nr. 37 se bilag nr. 8 eller download kommuneplantillæg her: tillæg_kommuneplan.pdf (216 KB)

Gældende kommuneplan rammer

Eksisterende lokalplaner
Området er i dag omfattet af to eksisterende lokalplaner. Lokalplan nr. 50-43, delområde 2b -for den nordlige del af Dyrskuepladsen i Jyderup og lokalplan 50-65 for den sydlige del af Dyrskuepladsen. De eksisterende lokalplaner udlægger Dyrskuepladsen henholdsvis til grønt område og til boligområde.

Den nye lokalplan nr. 11.14 vil gælde for hele Dyrskuepladsen og dermed erstatte de gældende lokalplaner for området. Lokalplan 50-65 erstattes i sin helhed. I forhold til lokalplan 50-43 udtages delområde 2b. Dermed erstattes lokalplan 50-43 for området.

Gældende lokalplaner

Trafikforhold

Området trafikbetjenes fra Industriparken etableret parkering i tilknytning til området.
Regional buslinje 420 har stoppested ca. 100 m fra plejecentret, på Holbækvej. Jyderup er som stationsby direkte forbundet med Kalundborg og Holbæk, hvorfra der er forbindelse til København. Stationen er beliggende ca. 500 meter fra lokalplanområdet.

I planen gives mulighed for at udlægge areal til vejføring i den nordøstlige del af delområde A. Arealet skal give mulighed for etablering af en eventuelt kommende vejforbindelse mellem Industriparken og Holbækvej over Dyrskuepladsen. Vejen forventes anlagt i forbindelse med Skovvejens opgradering til motorvej.

I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende lokalplan er COWI blevet anmodet om at udarbejde en trafiksikkerhedsvurdering af de ændrede trafikale forhold både under anlægsfasen og efter udbygningen. Trafiksikkerhedsvurderingen havde til formål at belyse ind- og udkørselsforholdet ved Industrivej, idet denne er cykelrute for skolebørn.
Rapporten udarbejdet af COWI indledes med en trafikanalyse, hvorefter der følger en generel trafiksikkerhedsvurdering af resten af projektet, hvor kommentarer er inddelt i Problem og løsningsforslag samt bemærkning og anbefaling.
Rapporten kommer med følgende konklusioner og anbefalinger:

  • I forhold til krydset industrivej-Industriparken giver hverken vejgeometri eller uheldsoplysninger anledning til bekymring i forhold til udbygning af elmelunden og den trafik plejecentret måtte generere.
  • Det anbefales at etablere standsnings- og parkeringsforbud på Industrivej i en afstand af ca. 50 meter på hver side af Industriparken. Og det kan overvejes at synliggøre krydsende cyklister ved at markere krydsning i en afvigende farve og med cykelsymboler i let reduceret størrelse. Forslaget skal godkendes af politiet.
  • Det anbefales, at der foretages en hastighedsmåling på Industrivej, så den kan klarlægges om strækningshastigheden er for høj.

Offentlig service

Med områdets centrale placering i Jyderup er der omkring 500 meter til dagligvarebutikker og ca. 700 meter til biblioteket. Se desuden dette link til Holbæk Kommunes hjemmeside www.holbaek.dk.