Energi og forsyning

Energiforsyning

Området elforsynes af SEAS/NVE www.seas-nve.dk

Varmeforsyning

Der kan ske tilslutning til kollektiv varmeforsyning. Det eksisterende plejecenter Elmelunden er tilsluttet fjernvarmeforsyningen. Ejendommene i lokalplanområdet er ikke pålagt tilslutningspligt*. Byrådet i Holbæk kommune har besluttet at alt nyt boligbyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse klasse 2015**. Opvarmning forventes derfor at ske som individuel opvarmning. Opvarmning må ikke ske ved etablering af oliefyr (supplerende opvarmning skal opfylde kravene for dispensation til fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning jf. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 31 af 29. januar 2008, § 15 stk. 2.).

Lokalplanområdet er beliggende i område godkendt til naturgasforsyning. Tilslutning til kollektiv fjernvarmeforsyning til kræve godkendelse af et varmeprojekt i henhold til lov om varmeforsyning.

Note*: Jf. planlovens § 19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse.

Note**: Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Jyderup Stationsby Vandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk.

Regn- og spildevand

Området er separat kloakeret. I lokalplanområdets nordlige del løber flere kloakledninger (ø200) og regnvandsledninger (ø200 og ø500), se kortbilag 5. Ledningerne forventes omlagt under byggemodningen.
Området er med i Holbæk Kommunes Spildevandsplan. Spildevandsplanen angiver en befæstelsesgrad på maks 0,5 for den enkelte matrikel, dette skal overholdes.

Tilladelse til kloaktilslutning skal søges hos Holbæk Kommune.

Der udlægges areal til et regnvandsbassin til opbevaring af regnvand, indtil det senere kan strømme af.
I henhold til Lov om Miljøbeskyttelse og Holbæk Kommunes gældende spildevandsplan tillader Holbæk Kommune delvis nedsivning af overfladevand fra tagflader på egen grund, hvis de miljømæssige og geotekniske forhold muliggør det på den aktuelle ejendom. Nedsivningsanlægget skal udformes og placeres således, at det tilledte vand kan ledes væk uden ulempe for terræn, installationer, bygninger og naboer. Der skal søges om nedsivningstilladelse hos Holbæk Kommune.

Spildevandsanlægget skal etableres på privat anledning, og det kræver Byrådets godkendelse. Det forventes, at det udførte kloakanlæg kan overtages af Holbæk Forsyning på visse vilkår. Tilslutning og overtagelse skal betragtes som et hele i forbindelse med tilladelsen til udførelsen.
Inden kloakanlægget udføres, skal der være truffet en aftale mellem Holbæk Forsyning A/S og den, der lader anlægget udføre, om den økonomiske afregning i forbindelse med Holbæk Forsynings overtagelse af anlægget. Herunder skal der træffes aftale om kloaktilslutningsbidrag og eventuel godtgørelse for anlæggets værdi. Der skal yderligere træffes aftale om dimensioneringen af anlægget, før det eventuelt kan overtages af Holbæk Forsyning.
Det er Holbæk Forsyning A/S, der afgør, om det ønsker at overtage et privat fælles spildevandsanlæg.
Holbæk Kommunes myndighedsopgaver på spildevandsområdet, f.eks. spildevandstilladelser, varetages af Teknik- og Miljøafdelingen.

Note*: Regnvandsbassinet skal fungere som et teknisk bassin, men af hensyn til herlighedsværdien i det grønne område skal det se så naturligt ud som muligt.

Der skal derfor udarbejdes en plejeplan, der tillader regelmæssig oprensning eller andre plejetiltag, såfremt området ender med at blive § 3-beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.

Plejeplanen skal godkendes af Natur & Miljømyndighed i Holbæk Kommune.

Holbæk Kommune opfordrer bygherre og projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen med henblik på koordinering, råd og vejledning.

Affald og genbrug

Affald bortskaffes i henhold til ”Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald” samt ”Erhvervsaffaldsregulativ” for Holbæk Kommune.

Telekommunikation

Ny bebyggelse kan tilsluttes kabelnet, fibernet eller lignende fælles signalanlæg, hvis det forefindes.