I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er:

1.1 At udlægge området til offentlige formål, herunder institution og grønt område.

1.2 At sikre en sammenhængende bebyggelse i området.

1.3 At anvise vejstruktur og parkeringpladser.

1.4 At sikre områder til grønne, rekreative arealer.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 4 og omfatter matrikel nr. 7ag, Jyderup by, Jyderup.

2.2 Lokalplanens område er beliggende i byzone og skal forblive i byzone

 

3.1 Lokalplanområdet er inddelt i delområde 1 og delområde 2, som vist på kortbilag 5.

 

4.1 Lokalplanens område udlægges til offentlige formål, herunder plejecenter samt tilhørende fællesfaciliteter og friarealer, med de nedenfor angivne bestemmelser for de enkelte delområder:

For Delområde 1 gælder

4.2.1 At området kan anvendes til offentlige formål, herunder plejecenter med tilhørende fællesfaciliteter og friarealer. �

For Delområde 2 gælder

4.3.1 At området skal anvendes til offentlige formål, herunder grønt, rekreativt område.

5.1 Området må ikke udstykkes yderligere.

 

6.1 Bebyggelsesprocenten er fastsat til 45 %.

6.2 Befæstelsesgrad/afløbskeofficient må for ejendommen som helhed ikke overstige 0,5.

For Delområde 1 gælder

6.3.1 Ny bebyggelse skal placeres indenfor det på kortbilag 5 angivne byggefelt. Der skal som minimum være 2,5 m mellem den interne vej og bebyggelsens ydervæg. Mindre bebyggelse som skure, havehuse og lign. kan dog etableres i hele delområde 1.

6.3.2 Bebyggelsen kan maksimalt opføres i 2 etager.

6.3.3 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være højere en 8,5 meter over terræn.

6.3.4 Ny bebyggelse skal bygges sammen med den eksisterende bebyggelse i byggefeltet. Dette gælder dog ikke mindre bebyggelse, herunder skure, havehuse og lign. Eksisterende bebyggelse er vist på kortbilag 5.

For Delområde 2 gælder

6.4.1 Der må ikke etableres bebyggelse i delområde 2. Der kan dog etableres mindre overdækninger, pergolaer og lignende faciliteter til rekreative formål.

7.1 Glanstallet for tagmaterialer må maksimum være 20. Der kan dog opsættes solenergianlæg på tagene.

7.2 På bygningernes facader må kun anvendes jordfarver og disses blanding med sort og hvid. Mindre facadeområder kan udføres med en afvigende farveholdning.

7.3 Tage skal udformes med en hældning på 0-45 grader.

8.1 Vejadgang, ind og udkørsel sker fra Søbæksvej.

8.2 Der skal etableres en vej A-A, som vist på kortbilag 5. Vejen skal have en bredde på mindst 5,5 m.

8.3 Der kan ud over vej A-A etableres en perimetervej B-B, som i princippet vist på kortbilag 5. Perimetervejen skal have en bredde på mindst 3 m og skal anlægges som brandvej.

8.4 Der skal anlægges parkering svarende til mindst 1,5 parkeringspladser pr. boligenhed.

8.5 Der skal etableres mindst 3 handicapparkeringspladser.

8.6 Den eksisterende sti CC langs Søbæksvej skal bevares. Stien skal forbindes til vej BB i begge ender. Stien er vist på kortbilag 5.

For Delområde 1 gælder

8.7.1 Parkeringspladser skal placeres indenfor arealerne P1, P2, P3 og P4 som vist på kortbilag 3.

8.7.2 Indenfor byggefeltet kan der etableres mindre holdepladser til af- og pålæsning af passagerer o. lign. i forbindelse med boenhederne, som i princippet vist på kortbilag 5. Disse holdepladser kan ikke medregnes i p-kravet beskrevet i § 8.6 og § 8.7.

For Delområde 2 gælder

8.8.1 Der må ikke etableres parkeringspladser i delområdet.

9.1 Der kan ske terrænregulering i +/- 0,5 m indtil 1 m fra skel. Dog jf. § 9.2 og 9.3

9.2 Der kan ske terrænregulering større end +/- 0,5 m indenfor området vist på kortbilag 5 i forbindelse med opførelse af byggeriet i byggefeltet.

9.3 Der kan etableres mindre bakkelandskaber til rekreative formål på ubebyggede arealer indenfor byggefeltet.

9.4 Terrænet må ikke overstige kote 35.

9.5 Terrænregulering må ikke ske med en hældning stejlere end 1:2.

For Delområde 1 gælder

9.6.1 Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til veje, stier, parkering eller tekniske anlæg skal anvendes til rekreative formål, herunder f.eks. terrasser, sansehave eller legeplads.

9.6.2 Diget langs det nordlige skel, vist på kortbilag 5 skal bevares.

For Delområde 2 gælder

9.7.1 Området skal fremstå som et grønt element i forhold til omgivelserne med grupper af afskærmende beplantning bestående af hjemmehørende træer og buske. Området er vist på kortbilag 5. Forslag til beplantning skal godkendes af byrådet.

9.7.2 Der må ikke etableres støttemure i delområde 2.

10.1 Diget langs det nordlige skel, som vist på kortbilag 5, skal bevares og der må ikke foretages ændringer af diget.

10.2 Egetræer på diget langs det nordlige skel, er fundet bevaringsværdige og skal således friholdes for bebyggelse og gravearbejde indenfor drypzonen.

Drypzonen fastsættes efter de eksisterende egetræers faktiske størrelse. Ved nyplantede træer regnes drypzonen efter den maksimale størrelse, træet forventes at få.

For Delområde 1 gælder

11.1.1 Udendørs belysning, herunder belysning af bygningsdele, veje og parkeringsarealer, må etableres med en lyspunktshøjde på højest 4 m og skal være afskærmet, så belysningen ikke er til gene for omgivelserne.

For Delområde 2 gælder

11.2.1 Der må kun etableres belysning i form af pullertbelysning med en lyspunkthøjde på højst 1 m.

12.1 Ledninger skal føres som jordkabler.

12.2 Området er beliggende indenfor godkendt naturgasforsyningsområde. Der er tilslutningspligt i området. Ny bebyggelse, der opføres som lavenergibyggeri er ikke omfattet af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning jf. planlovens § 19 stk. 4.

12.3 Der kan etableres tekniske anlæg til områdets interne forsyning.

12.4 Området skal vandforsynes fra Jyderup stationsby vandværk.

12.5 Området skal separatkloakeres og spildevand tilsluttes offentlig kloak. Regnvand kan tilsluttes til den offentlige regnvandsledning med en maksimal vandmængde svarende til en afløbskoefficient (fi) på maks. 0,5 for ejendommen som helhed.

12.6 Regnvand fra tagflader skal i størst muligt omfang afledes lokalt (LAR). Nedsivningsanlægget skal udformes og placeres således, at regnvand kan ledes væk uden gene for terræn, installationer, bygninger og naboer.

12.7 Nedsivningsanlægget skal af hensyn til herlighedsværdien udformes, så det fremstår som et naturligt element i terrænet (på grunden).

13.1 Nyt byggeri skal opføres som lavenergibebyggelse, jf. redegørelsens afsnit om bæredygtighed. Ved lavenergibyggeri forstås byggeri, der på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse opfylder de energirammer, for lavenergi, der er fastsat i bygningsreglementet.

 

14.1 Ny bebyggelse i området må ikke tages i brug* før**:

  • Der er etableret tilslutning til offentlig kloak jf. § 12.5
  • Veje, stier og parkeringsarealer er etableret jf. § 8
  • Fælles friarealer er anlagt i delområde 1 jf. 9.6.1
  • Beplantning langs Søbæksvej er etableret jf. § 9.7.1

*Ibrugtagning fastsættes til udstedelsen af ibrugtagningstilladelse efter byggeloven.
**Hvis der dispenseres fra ibrugtagningsbestemmelserne, kan dispensationen gøres betinges af, at der stilles sikkerhed for færdiggørelse af de nævnte anlæg.